Na temelju članaka 29. stavak 1. podstavak 2. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", br. 174/04., 79/07. i 38/09.), članka 33. Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja ("Narodne novine", br. 38/08.) i članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09) Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 2. kolovoza 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana civilne zaštite

  1. Prihvaća se Plan civilne zaštite Istarske županije.
  2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinamaIstarske županije.

Klasa: 810-03/10-01/04
Urbroj: 2163/1-01/4-10-3
Pazin, 2. kolovoza 2010.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
Dino Kozlevac, v.r.