Temeljem članka 29. stavak 1. podstavak 5. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" RH br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" br. 111/07), te članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09), a u skladu s Procjenom ugroženosti Istarske županije od prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, Klasa: 810-01/09-01/04; Urbroj: 2163/1-01/4-09-3 od 09.11.2009. godine Župan Istarske županije dana 08. prosinca 2009. godine donosi

ODLUKU o osnivanju specijalističkih postrojbi civilne zaštite Istarske županije

I

Specijalističke postrojbe civilne zaštite Istarske županije osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja, nositelji kojih su operativne snage zaštite i spašavanja, a koje se, u okviru redovne djelatnosti, bave zaštitom i spašavanjem te provođenjem mjera civilne zaštite.

II

Osnivaju se slijedeće županijske specijalističke postrojbe civilne zaštite: 1. Tim civilne zaštite za spašavanje iz ruševina (20 pripadnika), 2. Tim civilne zaštite za zaštitu i spašavanje iz vode (39 pripadnika), 3. Tim civilne zaštite za logistiku (99 pripadnika).
U postrojbe je potrebno rasporediti ukupno 158 obveznika, odgovarajućih stručnih i specijalističkih znanja.

III

1. Tim civilne zaštite za spašavanje iz ruševina osniva se i popunjava na teritorijalnom principu kako slijedi:
- na području odgovornosti Ureda za obranu Pula osniva se Tim lake kategorije. Tim se ustrojava se za tehničko pretraživanje i operacije spašavanja u ruševinama.

2. Tim za zaštitu i spašavanje iz vode sastavljen je od tri skupine. Tim se sastoji od zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara. Svaka skupina sastoji se od zapovjednika skupine i dvije ekipe po pet pripadnika, a ukupna veličina tima je 39 pripadnika. Jedna skupina popunjava se s područja odgovornosti Ureda za obranu Pula, druga s područja odgovornosti Ureda za obranu Poreč, a treća skupina se popunjava s područja odgovornosti Ureda za obranu Rovinj.

3. Tim za logistiku sastavljen je od zapovjednika, zamjenika zapovjednika, bolničara ,četiri skupine, a veličine je 99 pripadnika:
- I. skupina (25+3 v/o) popunjava se s područja odgovornosti Ureda za obranu Pula,
- II.skupina (21 v/o) popunjava se s područja odgovornosti Ureda za obranu Pazin,
- III.skupina (41 v/o) popunjava se s područja odgovornosti Ureda za obranu Labin,
- IV.skupina (9 v/o) popunjava se s područja odgovornosti Ureda za obranu Buzet.

IV

Popunu i raspoređivanje obveznika postrojbi civilne zaštite, obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin u suradnji s područnom nadležnom Upravom za obranu Pazin.

V

Postrojbe se mobiliziraju, pozivaju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.
Mobilizacija i demobilizacija postrojbi vrši se po nalogu Župana, na zahtjev županijskog zapovjednika civilne zaštite, a neposredni izvršitelj mobilizacije je DUZS - Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin.
U svrhu provođenja mobilizacije DUZS - Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin izračuje 3 primjerka mobilizacijskih poziva, od čega se jedan čuva u prostorijama Istarske županije, drugi u DUZS - Područni ured za zaštitu i spašavanje Pazin, a treći u prostorijama grada s čijeg se područja popunjava pojedina postrojba.
Mobilizirani pripadnici postrojbi ostvaruju prava (naknada plaće, putni troškovi, osiguranje itd.) sukladno važećim propisima.

VI

Timom zapovijeda zapovjednik Tima (u njegovoj odsutnosti zamjenik), temeljem zapovijedi zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Istarske županije.

VII


Sredstva potrebna za opremanje, uvježbavanje i djelovanje županijskih specijalističkih postrojbi civilne zaštite osiguravaju se u proračunu Istarske županije .
Zapovjedništvo civilne zaštite Istarske županije, planira i predlaže nabavku potrebnih materijalno - tehničkih sredstava za djelovanje postrojbi, sukladno Procjeni ugroženosti Istarske županije i važećim pravilnicima.
Održavanje i skladištenje materijalno-tehničkih sredstava vrši Istarska županija.

VIII

Ovom Odlukom stavljaju se van snage Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite za područje županije Istarske Klasa: 810-01/95-01/04; Urbroj: 2163/1-01-96-3 od 18. ožujka 1996. godine koja je objavljena u Službenim novinama Istarske županije broj 2/96. i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite za područje Istarske županije Klasa: 810-01/04-01/02; Urbroj: 2163/1-01/4-04-3 od 15. travnja 2004. godine koja je objavljena u Službenim novinama Istarske županije broj 5/04..

IX

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.
Klasa: 810-01/09-01/10
Urbroj: 2163/1-01/8-09-2
Pula, 08. prosinca 2009.

ISTARSKA ŽUPANIJA
župan
Ivan Jakovčić, v.r.