Na temelju članaka 29., stavak 1., podstavak 2. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 15.  Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja ("Narodne novine", br. 38/08) i članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09), Županijska skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 12. prosinca 2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Istarske županije

  1. Prihvaća se Plan zaštite i spašavanja Istarske županije.
  2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
  3. Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti  Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Istarske županije Klasa: 810-03/10-01/03, Urbroj: 2163/1-01/4-10-3 od 02. kolovoza 2010 god. ("Službene novine Istarske županije", br. 08/2010.).
  4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa: 810-01/11-01/02
Urbroj: 2163/1-01/4-11-3
Pazin, 12. prosinca 2011.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
Dino Kozlevac, v.r.