Na temelju članaka 29. stavak 1. podstavak 2. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", br. 174/04., 79/07. i 38/09.), članka 15. Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja ("Narodne novine", br. 38/08.) i članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09), Županijska skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 2. kolovoza 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja
Istarske županije

  1. Prihvaća se Plan zaštite i spašavanja Istarske županije.
  2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa: 810-03/10-01/03
Urbroj: 2163/1-01/4-10-3
Pazin, 2. kolovoza 2010.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
Dino Kozlevac, v.r.