Na temelju članka 10. stavak 1. alineja 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", br. 79/07)i članka 36. i 76. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), Županijska skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2009. godine, donosi

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Istarske županije za razdoblje 2009. - 2013. godine

1. Prihvaća se :

2. Akti iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa: 810-03/09-01/01
Urbroj: 2163/1-01/4-09-3
Pazin, 3. kolovoza 2009.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
Dino Kozlevac, v.r.