Temeljem članka 29. stavak 1. podstavak 5. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" RH br. 174/04, 79/07 i 38/09), te članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 10/09), a u skladu s Procjenom ugroženosti Istarske županije od prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, Klasa: 810-01/09-01/04; Urbroj: 2163/1-01/4-09-3 od 09.11.2009. godine, Župan Istarske županije dana 08. prosinca 2009. godine donosi

ODLUKU o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Istarskoj županiji

I.

Operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Istarske županije su:
     1. Stožer zaštite i spašavanja Istarske županije,
     2. Zapovjedništvo Civilne zaštite Istarske županije,
     3. Specijalističke postrojbe civilne zaštite Istarske županije,
     4. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije,
     5. Istarski domovi zdravlja,
     6. Opća bolnica Pula,
     7. Bolnica Rovinj,
     8. Vatrogasna zajednica Istarske županije
         - Javne vatrogasne postrojbe
         - Dobrovoljna vatrogasna društva,
     9. Ronilački savez Istarske županije,
     10. Crveni kriŽ Istarske županije,
     11. Speleološki savez Istarske županije,
     12. Gorska sluŽba Istarske županije.

II.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Dužmost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnome području Istarske županije.
Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.
Operativnim snagama rukovodi i koordinira Župan Istarske županije uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije.
U katastrofama i velikim nesrećama Župan Istarske županije izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Istarske županije.

III.

Pravne osobe koje će, poradi nekoga od interesa zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Istarske županije, dobiti zadaću, su:

     1. Pula Herculanea d.o.o. Pula
     2. 6. maj d.o.o. Umag
     3. Usluga d.o.o. Poreč
     4. 1. maj d.o.o. Labin
     5. Park d.o.o. Buzet
     6. Usluga d.o.o. Pazin
     7. Komunalni servis d.o.o. Rovinj
     8. Pulapromet d.o.o Pula
     9. Istarske ceste d.o.o. Pula
     10. Cesta d.o.o. Pula
     11. Bina Istra d.d.
     12. Vodovod d.o.o. Pula
     13. Vodovod Labin d.o.o.
     14. Istarski vodovod d.o.o. Buzet
     15. Istracommerce d.d. Pazin
     16. Puljanka d.d. Pula
     17. Dezinsekcija d.o.o. Rijeka
     18. Lučka kapetanija Pula
     19. Hrvatske vode - VGO Rijeka
         - VGI - Mirna - Dragonja
         - VGI - Raša - Boljunčica
     20. Hrvatske šume - UŠP Buzet
     21. HEP d.o.o. Zagreb - Elektroistra Pula.

IV.

Pravne osobe iz točke III. ove Odluke, dobivanjem određene zadaće, stječu status sudjelovatelja u provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na cjelokupnome području Istarske županije, te su dužne postupati u skladu s odredbama članka 18. do 23. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" RH broj 174/04., 79/07. i 38/09.).

V.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Istarske županije su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Istarske Županije.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Istarske Županije".

Klasa: 810-01/09-01/09
Urbroj: 2163/1-01/8-09-2
Pula, 08. prosinca 2009.

ISTARSKA ŽUPANIJA
Župan
Ivan Jakovčić, v.r.