Na temelju članaka 29., stavak 1., podstavak 2. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 33. Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja ("Narodne novine", br. 38/08) i članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09), Županijska skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 12. prosinca 2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana civilne zaštite Istarske županije

  1. Prihvaća se Plan civilne zaštite Istarske županije.
  2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
  3. Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o prihvaćanju Plana civilne zaštite Istarske županije, Klasa: 810-03/10-01/04, Urbroj: 2163/1-01/4-10-3 od 2. kolovoza 2010. godine ("Službene novine Istarske županije", br. 08/2010)
  4. 4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".


Klasa: 810-01/11-01/01
Urbroj: 2163/1-01/4-11-3
Pazin, 12. prosinca 2011.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
Predsjednik Županijske skupštine Istarske županije
Dino Kozlevac, v.r.