Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 2. Pravilnika o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja ("Narodne novine", br. 38/08), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09), županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 9. studenoga 2009. godine, donosi

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Procjene ugroženosti Istarske županije od prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća

1. Prihvaća se Procjena ugroženosti Istarske županije od prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa: 810-01/09-01/04
Urbroj: 2163/1-01/4-09-3
Pazin, 9. studenoga 2009.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE žUPANIJE
Predsjednik županijske skupštine Istarske županije
Dino Kozlevac, v.r.