Temeljem članka 9., stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", br. 174/04,  79/07 i 38/09), članka 8. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine", br. 40/08) i članka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine", br. 44/08), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije


I.

Imenuje se Miodrag Čerina, zamjenik župana Istarske županije - načelnikom Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije.

II.

Imenuje se Dino Kozlevac, vatrogasni zapovjednik Istarske županije - zamjenikom načelnika Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije.

III.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja imenuju se:

1. Denis Stipanov, županijski zapovjednik civilne zaštite Istarske županije
2. Ante Ivančić, ravnatelj Istarskih domova zdravlja
3. Dragutin Cestar, načelnik  Policijske uprave Istarske
4. Lems Jerin, ravnatelj Opće bolnice Pula
5. Aleksandar Stojanović, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo IŽ
6. Klaudio Karlović, zapovjednik Javne vatrogasne postaje Pula
7. Aleksandar Kružić,voditelj VGI Buzet "Mirna - Dragonja", Hrvatske vode - VGO Rijeka
8. Josip Zidarić, pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj  IŽ
9. Božidar Mezulić, pomoćnik županijskog zapovjednika VZIŽ  Pula
10. Nirvana Ukušić, pročelnica Područnog ured Pazin - DUZS
11. Renato Peteh, direktor Veterinarske ambulante Pula  
12. Mladen Nikšić , pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Pula
13. Boris Rogić, stručni suradnik Službe zaštite i spašavanja VZIŽ
14. Lucio Toffetti, načelnik Lučke kapetanije Pula
15. Vitomir Skandul,  voditelj VGI "Raša - Boljunčica", Hrvatske vode- VGO Rijeka
16. Elza Damijanić, ravnateljica  Crvenog  križa IŽ
17. Ksenija Družetić Božić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu IŽ

IV.

Stožer zaštite i spašavanja se ustrojava kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi župan, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

V.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže župan Istarske županije. Članovi Stožera pozivaju se putem nadležnog Županijskog centra 112 ili na način utvrđen Planom zaštite i spašavanja Istarske županije.

VI.

Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu Istarske županije.
Administrativno - tehničke poslove za Stožer obavlja Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije.

VII.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaju važiti: Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije, Klasa: 013-02/09-01/71; Urbroj: 2163/1-01/4-09-3 od 03. kolovoza 2009. godine, Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije, Klasa: 013-02/10-01/17; Urbroj: 2163/1-01/4-10-3 od 10. svibnja 2010. godine, Rješenje o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije, Klasa: 013-02/11-01/02; Urbroj: 2163/1-01/4-11-6 od 21. veljače 2011. godine, Rješenje o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije, Klasa: 013-02/12-01/19; Urbroj: 2163/1-01/4-12-6 od 24. rujna 2012. godine, i Rješenje o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije, Klasa: 013-02/12-01/19; Urbroj: 2163/1-01/4-12-12 od 26. studenoga 2012. godine.

VIII.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Istarske županije".


KLASA: 013-02/13-01/69
URBROJ: 2163/1-01/4-13-3
Pazin, 27. lipnja 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Valter Drandić