Na temelju članaka 7. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine broj", 174/04. i 79/07) i članka 16. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine", broj 40/08), te članka 36. Statuta Istarske županije Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i br. 14/06), Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 21. srpnja 2008. godine, donosi

RJEŠENJE o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Istarske županije

I.

 Za zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Istarske županije imenuje se Denis Stipanov.

II.

Za zamjenika zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Istarske županije imenuje se Josip Zidarić.

III.

Za članove Zapovjedništva civilne zaštite Istarske županije imenuju se:
     1. Ančela Počekaj - ravnateljica Istarskih domova zdravlja Pula
     2. Lucio Lorencin - referent u Općini Medulin
     3. Ines Krajčak - stručna savjetnica Službe ZiS VZIž
     4. Liljana Dravec - voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša Iž
     5. Lems Jerin - ravnatelj Opće bolnice Pula
     6. Aleksandar Stojanović - voditelj Službe zdravstvene ekologije u ZZJZ Iž
     7. Elza Damijanić - ravnateljica Crvenog križa Iž
     8. Darko Dobrović - Hrvatske vode
     9. Aurelio Buić - Vodovod d.o.o. Pula
     10. Vladimir Brščić - rukovoditelj u Herculanei d.o.o. Pula
     11. Renato Kalac - načelnik odjela Područnog ureda Pazin/Pula - DUZS
     12. Renato Peteh - direktor Veterinarske ambulante Pula
     13. Boris Rogić -stručni suradnik Službe ZiS VZIž.

IV.

U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće na području županije, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite poziva se i aktivira Zapovjedništvo civilne zaštite Istarske županije, na prijedlog zapovjednika i po nalogu župana, putem Područnog ureda Pazin-Pula DUZS.

V.

Članovi Zapovjedništva civilne zaštite Istarske županije mobiliziraju se temeljem radne obveze ili obveze sudjelovanja u civilnoj zaštiti.

VI.

Sredstva za rad Zapovjedništva civilne zaštite Istarske županije osiguravaju se u Proračunu Istarske županije. Administrativno-tehničke poslove za Zapovjedništvo civilne zaštite Istarske županije obavlja Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije.

VII.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Istarske županije".

Klasa: 810-01/08-01/04
Urbroj: 2163/1-01/4-08-3
Pazin, 21. srpnja 2008.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA ISTARSKE žUPANIJE
Predsjednik županijske skupštine Istarske županije
Anton Peruško, v.r.