Akti župana - ožujak 2020.

 1. Zaključak o listi kandidata za sudjelovanje u programu Eurodyssey za 2020. i 2021. godinu
 2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte male vrijednosti u 2020. godini - prioritetno područje: promicanje dvojezičnosti i očuvanje kulturne baštine talijanske nacionalne zajednice i drugih nacionalnih manjina
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga oglašavanja - izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama za 2020. godinu
 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu Usluge najma osobnih računala
 5. Odluka o utvrđivanju uobičajenih  mjera za sprječavanje štete od       divljači  na području Istarske županije za lovnu godinu 2020. / 2021.
 6. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost
 7. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora za nabavu usluge stručnog nadzora nad izgradnjom zgrade Medicinske škole Pula
 8. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom
 9. Odluka o II. izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2020. godini
 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge promidžbe i oglašavanja na internet portalima
 11. Zaključak o dodjeli namjenskih sredstava za provedbu projekta razvoja i implementacije brenda i oznake IQ - Istarska kvaliteta za 2020. godinu
 12. Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova županijskih poreza, kamata i troškova ovrhe na dan 01. siječnja 2020. prijedlozi za otpis
 13. Konačne bodovne liste za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2019./2020.
 14. Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2019./2020
 15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave - Održavanje rasvjete u tunelu Kalcini
 16. Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.
 17. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja
 18. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Istarskih ljekarni
 19. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Istarske županije za 2020. godinu
 20. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2020. godinu
 21. Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama, proizvodima i projektima
 22. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
 23. Odluka o dodjeli potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora Agenciji za ruralni razvoj Istre - AZRRI d.o.o. Pazin za provedbu primjenjivog istraživanja i razvoj istraživačke infrastrukture u sklopu Mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru u 2020. godini
 24. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
 25. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Pula o upisu založnog prava (hipoteke) na nekretnini u vlasništvu Opće bolnice Pula u korist Republike Hrvatske Ministarstva financija
 26. Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije
 27. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije
 28. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa 1854/9685 suvlasničkog dijela nekretnine označene kao kč.br. 493/4 ZGR. u naravi dvorište povr. 3874 m2, upisana u zk.ul. 9714 k.o. Pula
 29. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije - Regione Istriana za 2020. godinu
 30. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu
 31. Zaključak o odobrenju potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiran sredstvima Europske unije kroz projekt REI II ( UP.01.3.1.01.0021)
 32. Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije u upravnim tijelima Istarske županije
 33. Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije u dijelu ustanova čiji je osnivač Istarska županija, te u trgovačkim društvima u kojima Istarska županija drži pretežiti udio
 34. Rješenje o imenovanju Tima za izradu i provedbu Plana "Green Plus"
 35. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o adaptaciji dvorane uz zgradu uprave Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno
 36. Odluka o dodjeli potpore sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora Agenciji za ruralni razvoj Istre - AZRRI d.o.o. Pazin za provedbu primjenjivog istraživanja i razvoj istraživačke infrastrukture u sklopu Mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru u 2020. godini
 37. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva IVS - ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o.
 38. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti
 39. Odluka o davanju suglasnosti na privremeno ustupanju školskog kombija za potrebe Stožera civilne zaštite Općine Oprtalj
 40. Zaključak o utvrđivanju  Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2020. godini za domove za starije osobe
 41. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge održavanja financijsko - računovodstvenih i poreznih aplikacija
 42. Izmjene Natječaja za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.