Skupština

Predstavničko tijelo Istarske županije je Skupština. Skupštinu čini 41 vijećnik izabran na neposrednim izborima.

Skupština obavlja slijedeće poslove: donosi Statut Istarske županije, Poslovnik o radu Skupštine; donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije; bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Skupštine; osniva radna tijela i bira članove/članice tih radnih tijela, te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisima i statutom; donosi Proračun, polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna, uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela, osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju; obavlja i druge poslove određene zakonskim odredbama i statutom.

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika. Predsjednika i potpredsjednike Skupštine imenuje i razrješava Skupština na vrijeme od 4 godine na prijedlog najmanje 10 vijećnika.

Članovi Skupštine daju svečanu prisegu na hrvatskom ili talijanskom jeziku koja glasi:

"Prisežem da ću prava i obveze člana Skupštine Istarske županije obavljati savjesno i odgovorno, radi gospodarskog, kulturnog i socijalnog probitka Istarske županije i da ću se u obavljanju dužnosti člana Skupštine Istarske županije pridržavati Statuta Istarske županije te da ću štititi i promicati regionalne osobitosti Istre."

"Giuro che svolgero' coscienziosamente e con responsabilita' l'incarico derivatomi dei diritti e doveri di membro dell'Assemblea regionale, per lo sviluppo economico, culturale e sociale della Regione Istriana, che mi atterro' allo Statuto della Regione Istriana nell'espletamento dei miei doveri di membro, e che tutelero' e affermero' le peculiarita' dell'Istria."


Predsjedavajući Skupštine čita tekst prisege, a svaki član nakon pojedinačnog prozivanja izgovara "prisežem" odnosno "lo giuro", te nakon toga potpisuje tekst svečane prisege.

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Skupštine Istarske županije:

Broj osoba kojima se može osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti utvrđen je člankom 155. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije.