Akti župana - srpanj 2021.

 1. Odluka o imenovanju Županijskog koordinatora i zamjenika Županijskog koordinatora za provedbu aktivnosti u svezi upisa učenika prvih razreda srednje škole u Učenički dom Pula u školskoj godini 2021./2022.
 2. Odluka o imenovanju jedinog predstavnika Istarske županije u Skupštini trgovačkog društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
 3. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria
 4. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka troškovima za izbor izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2021. godini – drugi krug izbora
 5. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Rabac za 2020. godinu
 6. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i plana razvoja luka i Financijski plan Lučke uprave Rabac za 2021. godinu
 7. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Ekonomske škole Pula
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Produženo jamstvo za HP serversku infrastrukturu“
 9. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu laboratorijske (medicinske) opreme za Medicinsku školu Pula
 10. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave poštanskih usluga
 11. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Rovinj za 2020. godinu
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Izrada geodetske podloge Značajnog krajobraza Limski zaljev“
 13. Odluka o prihvaćanju mišljenja Povjerenstva o pristiglim zahtjevima u sklopu kreditne linije „ISTRAMEDIC 2021“
 14. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Usluga izrade maritimne studije za postavljanje umjetnog grebena u sklopu projekta Adri.SmArtFish“
 15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu zaštitarskih i čuvarskih usluga
 16. Odluka o prihvaćanju mišljenja Povjerenstva o pristiglim zahtjevima u sklopu kreditne linije „ISTRAMEDIC 2021“
 17. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu
 18. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 19. Odluka o VII. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini
 20. Odluka o utvrđivanju obveze povrata dobivenih stipendija
 21. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Glavnog županijskog tima za izradu Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 22. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu – zamjena vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula – III faza
 23. Odluka o Izmjeni Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2021. godinu
 24. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Radnog tima za izradu rukopisa Priručnika zavičajne nastave/zavičajnosti na području Istarske županije-Regione Istriana
 25. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Istarske županije
 26. Odluka o osnivanju imenovanju članova Stožera civilne zaštite Istarske Županije
 27. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku zajedničke javne nabave usluge osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Projektantski nadzor za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene-Kuća istarskih kaštela“
 29. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar
 30. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole- Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
 31. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula - Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola
 32. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
 33. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – stručni nadzor na rekonstrukciji građevine gospodarske namjene, Kuća istarskih kaštela- Faza 2
 34. Prve Izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena za 2021. godinu
 35. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Radne skupine za izradu Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 36. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole "Vladimir Gortan" Buje - Scuola media superiore "Vladimir Gortan" Buie
 37. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gospodarske škole Istituto professionale Buje
 38. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje – Buie
 39. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa k.č.br. 39/9, 39/25 i 39/26 sve u k.o. Lovrečica
 40. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa k. č. 573/ZGR k.o. Pula
 41. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa k. č. br. 27 u k.o. Lovrečica
 42. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Usluga izrade Pametnog akcijskog plana i plana održivog upravljanja u okviru projekta TAKE IT SLOW“
 43. Rješenje o odobravanju revizije lovnogospodarske osnove za Zajedničko otvoreno lovište broj: XVIII/132 „Rovinj“
 44. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 45. Zaključak o imenovanju osoba za praćenje provedbe Ugovora o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava
 46. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Jure Filipovića Barban
 47. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Okvirnog sporazuma o izvođenju radova na izgradnji operativne obale s gatom u luci otvorenoj za javni promet Santa Marina
 48. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o provdebi Plana upravljanja imovinom Istarske županije u 2020. godini
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu poštanskih usluga
 50. Odluka o prihvaćanju prijedloga II. aneksa Ugovora o izvođenju radova – Uređenje plaže, zelenih površina i igrališta Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj –  Rovigno (FAZA I)
 51. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu goriva (naftnih derivata na benzinskim postajama)
 52. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora za radove izgradnje plinske podstanice i uvođenja plina kao osnovnog energenta za grijanje umjesto postojećeg lož ulja u B zgradi Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
 53. Odluka o prihvaćanju mišljenja Povjerenstva o pristiglim zahtjevima u sklopu kreditne linije „ISTRAMEDIC 2021“