Informacija o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Holcim (Hrvatska) d.o.o. iz Koromačna

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Informaciju o zahtjevu za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Holcim (Hrvatska) d.o.o. iz Koromačna, KLASA: UP/I-351-02/21-51/04, UR.BROJ: 517-05-1-3-1-21-2 od 21. rujna 2021. godine.

Operater Holcim (Hrvatska) d.o.o. iz Koromačna prethodno je, 15. rujna 2014. godine ishodio Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/12-02/96, UR.BROJ: 517-06-2-2-1-14-46 te 09. travnja 2018. godine Rješenje o izmjeni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/16-02/135, UR.BROJ: 517-06-2-2-1-18-16. 

Postupak izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole provodi se temeljem članka 110. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN 8/14 i 5/18), prilog I, točka 3. Industrija minerala, 3.1. (a) Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 500 t/dan. 

Zahtjev za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole odnosi se na povećanje kapaciteta postojećeg spremnika za prihvat i skladištenje otpadnog ulja, otpadnih emulzija i zauljene vode koje se u postojećem postrojenju koriste kao alternativna goriva na gorionicima rotacijskih peći sa sadašnjih 60 m3 na 100 m3. Sama rekonstrukcija spremnika uključuje povećanje visine postojećeg spremnika za 2,5 m, ugradnju novog plašta, dogradnju cjevovoda koji vode na krov spremnika, produljenje mješalica za homogenizaciju sadržaja spremnika, rekonstrukciju čelične nadstrešnice te podizanje zidova tankvane smještene ispod spremnika za 1 m. Rekonstruirani i dograđeni dijelovi spremnika izvest će se na način da budu vodonepropusni. 

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te dodatno na službenim stranicama Istarske županije i Općine Raša.

Očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku obavljati će se sukladno načinu kojim se javnost obavještava pozivom na uvid u nacrt rješenja o izmjeni i/ili dopuni uvjeta okolišne dozvole, a može se dostaviti s pozivom na klasu informacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I 351-02/21-51/04), elektronički na e-mail pisarnica@mingor.hr ili na adresu Ministarstva te će se u skladu s rokovima tijekom postupka, isto uzeti u obzir.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (https://mingor.gov.hr).