Akti župana - kolovoz 2022.

 1. Odluka o odobrenju financijskih sredstava za nabavu poklon bonova za učenike osnovnih i srednjih škola- državne prvake na natjecanjima u školskoj godini 2021./2022.
 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave usluga voditelja projekta tijekom pripreme projekta i tijekom radova rekonstrukcije i dogradnje Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu održavanja postojećih licenci Quest Metalogix Archive Manager for Exchange
 4. Odluka o poništenju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu poštanskih usluga
 5. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 6. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine
 7. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o nabavi izgradnje novog obalnog zida u luci Valbandon
 8. Odluka o izmjeni odluke o rashodu dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine na dan 31.12.2021. godine
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  u postupku javne nabave radova na rekonstrukciji i dogradnji centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula
 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prilagodbe aplikacijskih sustava (uvođenja eura kao službene valute u RH i modernizacija)
 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu medijske promocije projekta „ARGOS“
 12. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao k.č.br. 2434/2, kuća, površine 32 m2, upisana u k.o. Umag
 13. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju
 14. Odluka o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici Rovinj na sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt „Sea for Heritage Energy Transition“ referentni broj 58 koji se financira iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe Programa „Energija i klimatske promjene
 15. ODLUKU o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2022. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim iistraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama
 16. Zaključak o ublažavanju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije
 17. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave dara u naravi za učenike - državne prvake
 18. Zaključak o davanju suglasnosti na Prve izmjene i dopune Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove 
 19. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o praćenju kvalitete zraka na području Istarske županije za 2021. godinu
 20. Zaključak o prihvaćanju elaborata o kvaliteti prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2021. godini
 21. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta Lučke uprave Rabac
 22. II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2022. godinu
 23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
 24. Zaključak o Izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita u Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 25. Zaključak opozivu mjere redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije