Inicijativa za organiziranje sustava

Istarska Županija naručilac je Studije o organizaciji izgradnje i održavanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za mala naselja u obuhvatu  vodozaštitnih područja u Istarskoj županiji, a suinvestitor  izrade studije bile su Hrvatske vode.

Na 9. sjednici Nadzornog odbora "VSI-Vodovod Butoniga" d.o.o. od 9. travnja 2001. godine, razmatrajući prijedlog Plana dovršetka izgradnje VSI - Vodovod Butoniga I.faza donesen je zaključak "Zadužuje se Uprava društva da u suradnji s Istarskom županijom  i Hrvatskim vodama izradi prijedlog organiziranja i zadržavanja postojećeg stručnog tima VSI-Vodovoda Butoniga d.o.o. za poslove razvoja vodoopskrbe, zaštite voda, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području Istarske županije".

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije uputio je dopis "VSI-Vodovod Butoniga" d.o.o. Buzet, da  izradi i predloži okvirni prijedlog organizacije sustava po osnovnim zakonskim, tehničkim i  financijskim parametrima, imajući u vidu osim izgradnje sustava i njegovo održavanje.

Temeljem tih inicijativa, stručne službe  Vodovoda Butoniga pristupile su upoznavanju i razmatranju Studije, zakonske regulative, mogućih izvora financiranja i razradile model kojim predlažu da se projekt  "SUSTAV JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA ISTARSKE ŽUPANIJE" organizira i provede putem trgovačkog društva - društva sa ograničenom odgovornošću.

Takav prijedlog sukladan je Zakonu o komunalnom gospodarstvu i odluci Skupštine VSI - Vodovod Butoniga d.o.o.

Zadatak tog novog društva bio bi izgradnja i održavanje sustava odvodnje sa ciljem zaštite okoliša, a u prvom  redu zaštita pitke vode kao općeg dobra i osnove za društveni i gospodarski razvoj.