Akti župana - lipanj 2019.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu tabli na novim penjalištima u sklopu projekta LIKE, financiranog iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.
 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu objave članka u dnevnom tisku "Društveni standard"
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave - Postavljanje signalizacijsko-komunikacijske točke (Wi-Fi) na trasi Parenzane
 4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju
 6. Prijedlog Programa mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Istarske županije u 2019. godini
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe droga i Akcijskog plana za suzbijanje zlouporabe droga, za 2018. godinu u Istarskoj županiji
 8. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu Ostale računalne opreme (pisači, multifunkcijski uređaji, skeneri, projektori, monitori, preklopnici, AP-ovi...)
 9. Prve izmjene i dopune Plana prijma u službu upravnih tijela Istarske županije u 2019. godini,
 10. Odluka o povećanju kreditnog potencijala Programa kreditiranja "Poduzetnik Istarska županija 2019."
 11. Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 26. travnja do 6. lipnja 2019. g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u  2019. g.  (prioritetno područje - promicanje dvojezičnosti i očuvanje kulturne baštine talijanske nacionalne zajednice i drugih nacionalnih manjina)
 12. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge oglašavanja - izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama
 13. Odluka o prihvaćanju prijedloga II aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 9 - Vrsar
 14. Odluka o objavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za  dodjelu kredita prema Programu kreditiranja  "ISTRAMEDIC 2019"
 15. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu,
 16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Održavanje i pravo korištenja novih verzija antivirus i antispam programa za poslužitelje elektroničke pošte
 17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge oglašavanja - izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama
 18. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Opće bolnice Pula o osnivanju prava građenja u korist Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 19. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi angiografskog uređaja za dijagnostičku i intervencijsku koronografiju za Opću bolnicu Pula
 20. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam Istarske županije
 21. Druge izmjene i dopune Plana prijema u službu upravnih tijela Istarske županije u 2019. godini
 22. II. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2019. godinu
 23. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju građevinskih radova rušenja armirano betonskog mola i izgradnje novog u lučici Bunarina u Puli
 24. Odluka o otpisu preplaćenog poreza, odnosno plaćenog poreza bez pravne osnove za koji je na dan 01. siječnja 2019. nastupila zastara prava na povrat
 25. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o kratkoročnom zaduženju za investiciju izgradnje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, pomorskog prometa - lukobran 3. skupine - Barbaran u Poreču s Istarskom Kreditnom Bankom Umag d.d.
 26. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju - ICARUS - Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to Upgrowth Seamless solutions for passenger
 27. Odluka o ispunjavanju uvjeta doktora medicine i medicinskih sestara / tehničara zaposlenih u Istarskim domovima zdravlja za korištenje mjere privremenog stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima u 2019. godini
 28. Rješenje o imenovanju članica Školskog odbora Osnovne škole "Vazmoslav Gržalja" Buzet
 29. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata pristiglih između 30. travnja 2019. i 13. lipnja 2019. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini u zdravstvu i socijalnoj skrbi
 30. Zaključka o davanju suglasnosti na Prve izmjene i dopune Financijskog plana javne ustanove "Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei" za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 31. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu goriva (naftnih derivata na benzinskim postajama)
 32. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o pružanju poštanskih usluga, evidencijski broj predmeta nabave 3-18-MV
 33. Pravilnik o vođenju jedinstvene baze podataka o provedenom osposobljavanju, usavršavanju i izobrazbi službenika i namještenika u Istarskoj županiji