Akti župana - srpanj 2019.

 1. Odluka o ispravku Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za nabavu radova na izgradnji Medicinske škole Pula
 2. Odluka o ispravku Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za nabavu stručnog nadzora izgradnje zgrade Medicinske škole Pula,
 3. Zaključak o sufinanciranju gospodarske manifestacije HISTRIA 2019
 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu nadogradnje mrežne stranice www.speleo-house.eu u sklopu projekta LIKE, financiranog iz Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.
 5. Zaključak o davanju ovlaštenja Javnoj ustanovi "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Lanišće
 6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju građevinskih radova na izradi i montaži plutajućih pontona za Ribarsku kolibu - Bunarina
 7. Odluka o odabiru ponude u postupku javne nabave poštanskih usluga
 8. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 9. Zaključak o isplati naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća  i predstavnika nacionalnih manjina
 10. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i drugih ovisnosti Istarske županije
 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tekućeg održavanja poslovnih prostorija upravnog tijela - obrtničke usluge na zgradi arhive - CIS-a
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvješća Lučke uprave Rabac za 2018. godinu
 13. Odluka o visini naknade za članove biračkih odbora za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2019. godini
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za odobrenje radova na sanaciji krovišta školske zgrade Srednje škole Mate Balote Poreč
 15. Odluka o poništenju postupka javne nabave male vrijednosti za usluge oglašavanja - izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama
 16. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa Ugovoru o nabavi usluge izrade izvedbenog projekta za Društveni centar Pula - faza 3, evidencijski broj predmeta nabave 84-19-JN
 17. Zaključak o imenovanju službenika za implementaciju strateškog projekta SUPPORT u okviru INTERREG EUROPE
 18. Odluka o odobrenju većih izmjena Ugovora KLASA: 402-01/18-01/01 URBROJ: 2163/1-03/1-18-06 od 13.5.2019. godine o dodjeli financijskih sredstava Udruzi proizvođača istarskog češnjaka
 19. Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama Pristiglih od 23. ožujka do 19. lipnja 2019.g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019.g. (prioritetno područje - kultura)
 20. Odluka o poništenju postupka javne nabave male vrijednosti za radove na sanaciji krovišta za grupu 1 - Učenički dom Pula
 21. Odluka o poništenju postupka javne nabave male vrijednosti za radove na sanaciji krovišta za grupu 2 - Srednja škola Mate Balote - Poreč
 22. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata - Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za  sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2019. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga izrade glavnih projekata za rekonstrukciju školske zgrade Osnovne škole Fažana (faza 1 i faza 2)
 24. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava - GRUPA 1 -  BUZET
 25. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 2 -  BUZET
 26. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 3 -  BUZET
 27. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 4 -  BUZET
 28. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 5 -  BUJE
 29. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 6 -  OPRTALJ
 30. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava - GRUPA 7 -  NOVIGRAD
 31. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 8 - TAR
 32. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava - GRUPA 9 - Vrsar
 33. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava - GRUPA 10 - Kanfanar
 34. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 11 -  DIVŠIĆI
 35. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 12 -  MARČANA
 36. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 13 - SVETVINČENAT
 37. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 14 - Sveti Lovreč Pazenatički
 38. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 15 - VODNJAN
 39. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 16 - VODNJAN
 40. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava - GRUPA 17 -  ČEPIĆ
 41. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 18 - Žminj
 42. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 19 - BARBAN
 43. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 20 - POTPIĆAN
 44. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 21 - NEDEŠĆINA
 45. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 22 - VIŠNJAN
 46. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 23 - KRNICA
 47. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije - GRUPA 24 - JURŠIĆI
 48. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na rekonstrukciji građevine - Kuća istarskih kaštela (turistički punkt, znanstveno istraživački centar, multifunkcionalna dvorana), 2. skupine
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku zajedničke javne nabave loživog ulja srednjeg do 1% S (LUS I) za potrebe bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "prim. dr. Martin Horvat" Rovinj
 50. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije
 51. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja "Poduzetnik Istarska županija 2019."
 52. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu arhivskih polica
 53. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za geodetske usluge za izradu geodetskih elaborata za provedbu granica pomorskog dobra
 54. Odluka o V. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2019. godini
 55. Zaključak o promjeni korisnika prostora u zgradi bivšeg Doma Hrvatske vojske  u Pazinu, M.B. Rašana 2/1
 56. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu
 57. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave - Postavljanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije
 58. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu pregovaračkog postupka bez prethodne objave za nabavu usluga projektantskog nadzora tijekom građenja zgrade Medicinske škole Pula
 59. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje aneksa ugovora o izvođenju radova za adaptaciju bolničkog odjela VII Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Prim. dr. Martin Horvat" Rovinj
 60. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Rezervne dijelove za računala i računalnu opremu do 31.12.2019.
 61. Odluka o o visini odobrenih sredstava za financiranje programa i/ili projekata male vrijednosti u 2019. godini u prioritetnom području: odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti
 62. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu goriva (naftnih derivata na benzinskim postajama)
 63. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Istarske županije
 64. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 23. ožujka do 19. lipnja 2019. g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. g. (prioritetno područje - kultura)
 65. Odluka o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave usluge mentoriranja za izradu poslovnih planova
 66. Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2019. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama