Akti župana - kolovoz 2019.

 1. Zaključak o imenovanju projektnog tima za provedbu projekta BLUTOURSYSTEM u okviru Programa Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020.,
 2. Rješenje o imenovanju predstavnika za sustav upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2015
 3. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge prijevoda knjige "Fojbe"
 4. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 1 - Pula
 5. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade marketinške kampanje, planova upravljanja i edukacije za potrebe provođenja projekta KLIM - Kontija - Limski zaljev, grupa 1-marketinška kampanja - Istarska županija -
 6. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade marketinške kampanje, planova upravljanja i edukacije za potrebe provođenja projekta KLIM - Kontija - Limski zaljev, grupa 2 -marketinška kampanja - Općina Vrsar
 7. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade marketinške kampanje, planova upravljanja i edukacije za potrebe provođenja projekta KLIM - Kontija - Limski zaljev, grupa Grupa 4 -Edukacija i interpretacija
 8. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade marketinške kampanje, planova upravljanja i edukacije za potrebe provođenja projekta KLIM - Kontija - Limski zaljev, grupa Grupa 3 -Izrada plana upravljanja zaštićenim područjima Kontija - Posebni rezervat šumske vegetacije, izradaplana upravljanja zaštićenim područjima Lim - Zaštićeni krajobraz, te izrada studije upravljanja posjetiteljima
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i načinu rada Programskog vijeća za realizaciju projekta "Kuće za pisce - Hiže od besid"
 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade recenzije detaljne projektne dokumentacije Sustava javnog navodnjavanja Petrovija
 11. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga projektantskog nadzora za vrijeme građenja zgrade Medicinske škole Pula
 12. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu za privremeno financiranje projekta "Obnove luke Savudrija" s Istarskom Kreditnom Bankom Umag DD
 13. Odluka o odabiru ponude za sklapanje III. godišnjeg ugovora na temelju Okvirnog sporazuma u postupku javne nabave usluge osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja - ustanove i trgovačka društva kojima je Istarska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezane pravne osobe - GRUPA 1.
 14. Odluka o odabiru ponude za sklapanje III. godišnjeg ugovora na temelju Okvirnog sporazuma u postupku javne nabave usluge osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja - ustanove i trgovačka društva kojima je Istarska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezane pravne osobe - GRUPA 2.
 15. Odluka o odabiru ponude za sklapanje III. godišnjeg ugovora na temelju Okvirnog sporazuma u postupku javne nabave usluge osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja - ustanove i trgovačka društva kojima je Istarska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezane pravne osobe - GRUPA 3.
 16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge upravljanja informacijama projektnih podataka pripremne faze izgradnje Medicinske škole Pula
 17. Rješenje o imenovanju osobe zadužene za operativno djelovanje voditelja obrade
 18. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju,
 19. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata pristiglih između 02. srpnja 2019. i 25. srpnja 2019. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini u zdravstvu i socijalnoj skrbi
 20. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5115, Fažana - odvodnja, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 21. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1, temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5115, Fažana - odvodnja, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 22. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5077, Žminj - raskrižje, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 23. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju - JOINT SECAP
 24. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju - COASTENERGY
 25. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju - WATERCARE - Water management solutions for reducing microbial environment impact in coastal areas
 26. Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija
 27. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije,
 28. Odluka o prihvaćanju zahtjeva i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine - kč.br. 2520/57 k.o. Rovinj
 29. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnina označenih kao kč.br. 982/1 ZGR., 982/2 ZGR., 983/3 ZGR. i 4114/2 sve upisane u zk.ul. 3524 ko Vodnjan
 30. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao kč.br. 983/2 ZGR. u naravi kuća povr. 32 m2 upisana u zk.ul. 4591 k.o. Vodnjan
 31. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o osnivanju prava služnosti u korist Istarskog vodovoda
 32. Odluka o VI. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2019. godini
 33. Zaključak o određivanju ovlaštenog predstavnika sa važećim certifikatom iz područja javne nabave iz Istarske županije, za postupak javne nabave za projekt ''geoIST3A - Valorizacija  prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude'' koji će provesti javni naručitelj JU Natura Histrica.