Akti župana - rujan 2019.

 1. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o dodjeli kapitalne pomoći Trgovačkom društvu AZRRI d.o.o. Pazin za kreditne obveze za 2019. godinu
 2. Odluka o odbijanju davanja prethodne suglasnosti na Odluku Školskog odbora  Osnovne škole Jure Filipovića Barban
 3. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnina označenih kao kč.br. 9474/3 u naravi kućica povr. 20 m2 upisana u zk.ul. 8657 ko Rovinj i 1/8 suvlasničkog dijela kč.br. 9474/1 u naravi  oranica povr. 236 m2 upisana u zk.ul. 8656 ko Rovinj
 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu "Etnobotanika - terenske aktivnosti i izrada Studije" za Projekt Kaštelir iz  Programa projekta suradnje Interreg Slovenija - Hrvatska
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu "Oprema za info točku i centar Račja Vas" za Projekt Kaštelir iz Programa projekta suradnje Interreg Slovenija -Hrvatska
 6. Odluka o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. u Istarskoj županiji
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu opreme za potrebe doma za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj
 8. Zaključak o prihvaćanju ocjene o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2019. godinu
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Licence Microsoft SQL Server
 10. Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije za 2019. godinu - treće izmjene i dopune
 11. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora za nabavu naftnih derivata na benzinskim postajama
 12. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi sustava za centralni nadzor pacijenata za Opću bolnicu Pula
 13. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi radiološkog uređaja pokretnog C luka za ERCP za Opću bolnicu Pula
 14. Zaključak o načinu stjecanja prava i isplati novčane naknade civilnim invalidima rata u 2019. godini
 15. Zaključak o odobravanju novčane naknade nezaposlenim slijepim osobama u 2019. godini
 16. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za radove zamjene vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula - I faza
 17. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za radove na sanaciji krovišta: Učenički dom Pula
 18. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge voditelja projekta izgradnje zgrade Medicinske škole Pula
 19. Plan djelovanja civilne zaštite Istarske županije
 20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu opreme za potrebe doma za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj - Grupa 3)
 21. Zaključak o prihvaćanju statusa pridruženog partnera u projektu ALLEGRO u okviru Programa Interreg V-B ADRION 2014. - 2020.
 22. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije
 23. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge izrade izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju Regionalnog centra kompetentnosti - Škola za turizam, ugostiteljstvo i turizam Pula,
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge organizacije specijaliziranih tečajeva stranih jezika  (engleski, njemački i talijanski) za sobare/ice i konobare/ice za nezaposlene osobe pripadnike ranjivih skupina u sklopu projekta REI II (UP.01.3.1.01.0021),
 25. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50160, dionica Jurasi - Livaki, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 26. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50100, Kučići - Radetići, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 27. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za ustupanje radova na županijskoj cesti ŽC 5042, dionica raskrižje, obilaznica Višnjana, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 28. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5095, Valalta - biciklističke trake - II. faza, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 29. Zaključak o sufinanciranju gospodarske manifestacije 3. dani energetske učinkovitosti
 30. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti,
 31. Suglasnost župana Istarske županije za raspolaganje imovinom Ustanove za nabavu usluga za provedbu projektnih aktivnosti u sklopu provedbe projekta "KLIM Kontija - Limski zaljev - Održivo upravljanje zaštićenim područjima"
 32. Zaključka o prihvaćanju statusa partnera u projektu KLIK u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
 33. Zaključka o sufinanciranju projekta "Sklonište za životinje Grada Pule"
 34. zaključka o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao kč.br. 10/1 ZGR. u naravi štala upisana u zk.ul. 1442 k.o. Gračišće
 35. Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije za člana Upravnog vijeća Opće bolnice Pula
 36. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji oštećenja - Molo Carbone
 37. Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji komunalnih vezova Trget - Faza I