Akti župana - listopad 2019.

 1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji oštećenja - Molo Carbone
 2. Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Mate Blažine Labin
 3. Odluka o prihvaćanju zahtjeva i sklapanju ugovora kupoprodaji nekretnina - kč. 2520/55 i kč. 2520/56 k.o. Rovinj
 4. Zaključak o sufinanciranju 22. Obrtničkog sajma Istre
 5. Odluka o VII. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2019. godini
 6. Zaključak o imenovanju projektnog tima za implementaciju EU projekta REI II (UP.01.3.1.01.0021)
 7. Odluka o ispravku Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na rekonstrukciji građevine - Kuća istarskih kaštela (turistički punkt, znanstveno istraživački centar, multifunkcionalna dvorana), 2. skupine
 8. Odluka o osnivanju prava služnosti radi gradnje i održavanja fekalne kanalizacije naselja Borik i Bolničkog naselja u Rovinju, na k.č. br. 2046/Z, 2487/1, 2520/11 i 2520/24, sve u k. o. Rovinj, u vlasništvu Istarske županije
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Izmjena i dopuna idejnog projekta Sustava javnog navodnjavanja Petrovija
 10. Odluka o popisu i osnivanju popisnog povjerenstva
 11. Zaključak o ustupanju opreme bez naknade - Gradska knjižnica i čitaonica Pula
 12. Zaključak o ustupanju opreme bez naknade - Istarski domovi zdravlja
 13. Zaključak o ustupanju opreme bez naknade - Opća bolnica Pula
 14. Zaključak o ustupanju opreme bez naknade - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 15. Zaključak o ustupanju opreme bez naknade - Tržnica d.o.o. Pula
 16. Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja u zdravstvu Istarske županije za akademsku godinu 2019./2020.
 17. Odluka o osnivanju i imenovanju Tima za palijativnu skrb Istarske županije
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave rekonstrukcije građevine gospodarske namjene - Kuća istarskih kaštela (Faza 1.)
 19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji zgrade Medicinske škole Pula
 20. Zaključak o prihvaćanju statusa partnera u projektu "Osnivanje Gerontološkog centra Rovinj - Rovigno" u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga izrade izrada izmjene i dopune glavnog te izmjene i dopune izvedbenog projekta za rekonstrukciju Regionalnog centra kompetentnosti - Škola za turizam, ugostiteljstvo i turizam, Pula
 22. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge tiska i uveza Monografije Čakavskog sabora
 23. Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 20. lipnja do 13. listopada 2019.g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini (prioritetno područje - kultura)
 24. Odluka o broju i visini stipendija studentima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.
 25. Zaključak o prihvaćanju Procedure za naplatu potraživanja Istarske županije
 26. Zaključak o prihvaćanju Računovodstvene politike o kriterijima razvrstavanja imovine u dugotrajnu imovinu ili sitan inventar
 27. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnina označenih kao kč. 24/17 u naravi kuća i dvorište povr. 856 m2 upisana u zk.ul. 4876 k.o. Lovrečica i kč. 24/21 u naravi kuća i dvorište povr. 856 m2 upisana u zk.ul. 4878 k.o. Lovrečica
 28. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1, temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5095, Rovinj-Valalta, biciklističke trake - II. faza, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 29. Odluka o sklapanju aneksa ugovora temeljem Okvirnog sporazuma  za nabavu javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka
 30. Odluka o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u Istarskoj županiji
 31. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave - Studija upravljanja kvalitetom razvoja cikloturizma u Istarskoj županiji
 32. Odluka o visini odobrenih sredstava za financiranje programa i/ili projekata male vrijednosti u 2019. godini u prioritetnom području: odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti
 33. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge Stručnog nadzora na rekonstrukciji građevine gospodarske namjene - Kuća istarskih kaštela (Faza 1.)
 34. Odluka o VIII. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2019. godini
 35. Zaključak o prihvaćanju Programa i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiranog sredstvima Europske unije kroz projekt REI II
 36. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata malih vrijednosti prijavljenih putem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini  za prioritetno područje poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede
 37. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Dodatnih geotehničkih istražnih radova na lokaciji crpne stanice Petrovija - seizmička refrakcija
 38. Zaključak o prihvaćanju Procedure blagajničkog poslovanja
 39. Zaključak o prihvaćanju Procedure izdavanja i obračunavanja putnih naloga
 40. Natječaj za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.