Akti župana - studeni 2019.

 1. Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2019. godini za domove za starije osobe
 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Produženo jamstvo za serversku infrastrukturu za period 01.07.2019-30.06.2020.
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Edukaciju pomoćnika u nastavi u sklopu provedbe projekta MOZAIK 3
 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge dijagnoze stanja kamene konstrukcije krovnog vijenca i kapitela te stupova zgrade "Admiraliteta" u Puli
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge izrade idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije zgrade ravnateljstva Opće bolnice Pula
 6. Odluka o provođenju postupka zajedničke javne nabave: Javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za instalacijski materijal
 8. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za mrežnu opremu
 9. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za ugradnju telekomunikacijske opreme
 10. Odluke o ispravku Odluke o odabiru u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu izrade idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije zgrade ravnateljstva Opće bolnice Pula
 11. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata pristiglih između 10. rujna 2019. i 31. listopada 2019. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini u zdravstvu i socijalnoj skrbi
 12. Druge izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu,
 13. Odluka o provođenju postupka zajedničke javne nabave govornih usluga u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu
 14. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova okolišnog uređenja uz novi obalni zid (faza B) uz prometnicu Veli vrh - Riječki gat u Puli
 15. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi o  radiološko-kardioloških ultrazvuka za Istarske domove zdravlja
 16. Zaključak o prihvaćanju statusa partnera u projektu KLIK u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
 17. Zaključak o imenovanju projektnog tima za provedbu projekta +RESILIENT u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg V-B Mediteran 2014. - 2020.,
 18. Zaključak o odabiru strateških projektnih prijedloga Istarske županije i županijskih razvojnih agencija za kandidiranje na natječaj u okviru Programa Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020.
 19. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao kč.br. 39/10 u naravi dvorište, kuća i pomoćna zgrada ukupne povr. 746 m2 upisana u zk.ul. 81 k.o. Lovrečica
 20. Četvrte izmjene i dopune Plana prijma u službu upravnih tijela Istarske županije u 2019. godini
 21. Odluka o sklapanju aneksa ugovora za radove na energetskoj obnovi Osnovne škole - Scuola elementare Mate Balote Buje - Buie
 22. Zaključak o sufinanciranju organizacije seminara za brendiranje IT sektora Istre
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave - Održivi turizam u Istarskoj županiji - analiza stanja i percepcija dionika
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge oglašavanja - izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama
 25. Odluka o dodjeli financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini za prioritetno područje poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede
 26. Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 14. do 31. listopada 2019.g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019.g. (prioritetno područje - kultura)
 27. Odluka o odobrenju subvencija na kamate za stambene kredite za liječnike deficitarnih struka temeljem Programa kreditiranja "ISTRAMEDIC 2019"
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu monitora i skenera
 29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu RFID terminala i kartica za evidenciju prisustva
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge Tisak eko brošure
 31. Odluka o prihvaćanju prijedloga  aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 22 - Višnjan
 32. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne i srednje škole, te učeničke domove Istarske županije za 2019. godinu
 33. Odluka o davanju suglasnosti Domu za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj na sklapanje ugovora o nabavi medicinske opreme i namještaja-
 34. Odluka o davanju suglasnosti Domu za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj na sklapanje ugovora o nabavi namještaja i ostale opreme
 35. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova na izgradnji zgrade Medicinske škole Pula
 36. Rješenje o imenovanje Komisije za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji
 37. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na potpisivanje Ugovora o građenju komunalne luke San Pelagio za grupu 1 - izgradnja lukobrana
 38. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na potpisivanje Ugovora o građenju komunalne luke San Pelagio za grupu 2 -  izgradnja gatova (vezova)
 39. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na potpisivanje Ugovora o građenju komunalne luke San Pelagio za grupu 3 -  izgradnja pristupne ceste s parkiralištem
 40. Odluka o poništenju postupka javne nabave male vrijednosti za radove na sanaciji krovišta Učeničkog doma u Puli
 41. Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći Općini Lupoglav
 42. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja "Poduzetnik Istarska županija 2019."
 43. Odluka o odobrenju subvencija na kamate za stambene kredite za liječnike deficitarnih struka u Program kreditiranja "ISTRAMEDIC 2019"
 44. Plan upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2020. godinu
 45. Rješenje o imenovanju članova Programskog vijeća za realizaciju projekta "Kuće za pisce - Hiže od besid"
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Izrada "Studije gospodarskog značaja ekološkog uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja bogatih prirodnih antioksidansima"
 47. Zaključak o isplati prigodne godišnje nagrade (božićnice) službenicima i namještenicima Istarske županije u 2019.g.,
 48. Odluka o sklapanju II aneksa ugovora o uslugama čišćenja poslovnih prostorija za grupu 1 - Pula
 49. Odluka o sklapanju aneksa ugovora o uslugama čišćenja poslovnih prostorija za grupu 2 - Rovinj
 50. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave: Izrada Programa očuvanja i unaprjeđenja uzgoja Istarske koze
 51. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova na zamjeni vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula - I faza