Akti župana - prosinac 2019.

 1. Program rada Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2020. godinu
 2. Program rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije  za 2020. godinu,
 3. Program rada Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2020. godinu
 4. Program rada Upravnog odjela za kulturu Istarske županije za 2020. godinu
 5. Program rada Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2020. godinu
 6. Program rada Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2020. godinu
 7. Program rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2020. godinu
 8. Program rada Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2020. godinu
 9. Program rada Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju za 2020. godinu
 10. Program rada Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2020. godinu
 11. Odluka o dodijeli na korištenje nekretnine kč.br. 2489 k.o. Rovinj Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj
 12. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Istarske županije
 13. Odluka o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 14. Odluka o osnivanju i imenovanju Glavnog županijskog tima za izradu Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 15. Zaključak o odobrenju promjene nositelja kredita u sklopu Programa kreditiranja "Poduzetnik Istarska županija 2017."
 16. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Pula
 17. Zaključak  o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na potpisivanje Ugovora o uslugama nadzora nad izgradnjom luke San Pelagio
 18. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa Ugovoru o nabavi usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova energetske obnove školske zgrade Osnovne škole - Scuola elementare Mate Balote Buje - Buie
 19. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa Ugovoru o nabavi usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova energetske obnove školske zgrade Osnovne škole - Scuola elementare Mate Balote Buje - Buie
 20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga voditelja projekta izgradnje zgrade Medicinske škole u Puli
 21. Zaključak o dodjeli namjenskih sredstava Istarskoj Regionalnoj Energetskoj Agenciji IRENA-i d.o.o. u 2019. godini
 22. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju
 23. Program rada Kabineta župana Istarske županije za 2020. godinu prijedlog
 24. Program rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu  Istarske županije za 2020. godinu
 25. Program rada Upravnog odjela za turizam za 2020. godinu
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Dorade eUprava sustava
 27. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Stručnog povjerenstva za pripremu prijedloga Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta na području Istarske županije
 28. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu 
 29. Zaključak o dodjeli pomoći Općini Barban
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu dara u naravi za zaposlenike Istarske županije
 31. Odluka o odobrenju subvencija na kamate za stambene kredite za liječnike deficitarnih struka temeljem Programa kreditiranja "ISTRAMEDIC 2019"
 32. Odluka o IX. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2019. godini
 33. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Izrada Programa očuvanja i unapređenja uzgoja Istarske koze,
 34. Rješenje o imenovanje Komisije za dodjelu stipendija studentima Istarske županije
 35. Odluka o osnivanju prava služnosti radi polaganja i održavanja objekta: "SN mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Ruže Petrović" na teret k.č. br. 5184/6 k.o. Pula
 36. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi tri medicinska automobila za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije
 37. Odluka o davanju ovlasti javnoj ustanovi "Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei" za upis projektnih ideja i razvojnih projekata Istarske županije u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem
 38. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao 19. suvlasnički dio 3060/5587200 kč.br. 237/1 upisana u zk.ul. 1815 k.o. Vrsar
 39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave - Izrada digitalne platforme
 40. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o uslugama izrade glavnih projekata za rekonstrukciju školske zgrade Osnovne škole Fažana - faza 1 i faza 2
 41. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi tipske opreme i opreme po mjeri i zamjene vanjske stolarije za adaptaciju odjela IV Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Prim. dr. Martin Horvat" Rovinj
 42. Odluka o davanju ovlasti javnoj ustanovi "Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei" za sudjelovanje u izradi Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021. - 2027. godine
 43. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Muzeju suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria na potpisivanje Ugovora o izradi projektno-tehničke dokumentacije za projekt Stalni postav MSUI-MACI
 44. Odluka o broju i visini stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu  2019./2020.
 45. Pravilnik o namjeni, uvjetima i kriterijima za financiranje projekata i programa udruga sredstvima realiziranim od lovozakupnine i sredstvima koja su namijenjena razvoju lovstva iz proračuna Istarske županije
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Izrada  50 video uradaka o pripremi tradicionalnih istarskih jela  " Program Okusi Istre"
 47. Zaključak o ustupanju opreme bez naknade - Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
 48. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 3, za ustupanje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije, za razdoblje od 01. siječnja 2020. god. do 31. prosinca 2020. god., zaključenog temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o. Pula
 49. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 2, temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5115, Fažana - odvodnja, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 50. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 2, temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5095, Rovinj-Valalta, biciklističke trake - II. faza, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 51. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži, usluga prijenosa podataka i usluga stalnog pristupa internetu
 52. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata pristiglih između 19. studenog 2019. i 18. prosinca 2019. godine temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini u zdravstvu i socijalnoj skrbi
 53. Odluka o provođenju postupka javne nabave usluga privatne zaštite (čuvarskih usluga) za 2020. godinu,
 54. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.
 55. Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijama za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.
 56. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu namijenjenih za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije
 57. Odluka o odobrenju subvencija na kamate za stambene kredite za liječnike deficitarnih struka temeljem Programa kreditiranja "ISTRAMEDIC 2019"
 58. Odluka o objavi Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2020. godinu
 59. Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Istarske županije za akademsku godinu 2019./2020.
 60. Pravilnik Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije,
 61. Pravilnik Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije,
 62. Pravilnik Upravnog Službe za unutarnju reviziju Istarske županije,
 63. Pravilnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije,
 64. Pravilnik Upravnog odjela za turizam Istarske županije
 65. Pravilnik Kabineta župana Istarske županije
 66. Pravilnik Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije
 67. Pravilnik Stručne službe Skupštine Istarske županije
 68. Godišnji plan javnih natječaja/poziva i drugih programa financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu
 69. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga u području kulture
 70. Zaključak o prihvaćanju ažuriranog Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih   nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno, Općina Raša
 71. Odluka o odobrenju većih izmjena Ugovora KLASA: 402-01/19-01/109 URBROJ: 2163/1-03/1-19-15 od 14.5.2019. godine o dodjeli financijskih sredstava Udruzi proizvođača istarskog pršuta i drugih tradicionalnih  proizvoda od svinjskog mesa
 72. Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2020. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 73. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za financiranje projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija
 74. Pravilnik o odabiru kandidata Istarske županije za sudjelovanje u programu Eurodyssey
 75. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Održavanje postojećih Microsoft Dynamics AX licenci
 76. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Održavanje eAplikacija
 77. Pravilnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije
 78. Pravilnik Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije
 79. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
 80. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
 81. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
 82. Zaključak o davanju suglasnosti na Druge izmjene i dopune Financijskog plana javne ustanove "Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei" za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 83. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Istarske županije 
 84. Odluka o objavi Javnog natječaja za financiranje manifestacija i projekata udruga koje doprinose razvoju turizma na području Istarske županije za 2020. godinu
 85. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje manifestacija i projekata udruga koje doprinose razvoju turizma na području Istarske županije za 2020. godinu
 86. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre
 87. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga održavanja sustava Upravljanje ljudskim potencijalima za 2020. godinu
 88. Godišnji plan Službe za unutarnju reviziju za 2020. godinu
 89. Pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela za  poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo
 90. Odluka o provođenju postupka javne nabave usluga čišćenja poslovnih prostorija, evidencijski broj nabave 2-20-MV
 91. Zaključak o prihvaćanju Javnog poziva za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste kandidata za sudjelovanje u programu Eurodyssey za 2020. i 2021. godinu
 92. Treće izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu
 93. Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
 94. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Održavanje financijsko-računovodstvenih i poreznih aplikacija
 95. Odluka o planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2020. godini
 96. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga iz  područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva
 97. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi
 98. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" za 2019. godinu
 99. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" za 2020. godinu
 100. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije" za 2020. godinu
 101. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Programa rada i razvoja javne ustanove "Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei" za 2020. godinu
 102. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan javne ustanove "Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei" za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 103. Rješenje o imenovanju Radne grupe za koordinaciju rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun"
 104. Poslovnik Radne grupe za koordinaciju rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun"