Akti župana - svibanj 2020.

 1. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.
 2. Odluka o dodjeli stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.
 3. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata/programa udruga iz  područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2020. godinu
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za poljoprivredu Istarske županije u 2020. godini
 5. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o jednostavnoj nabavi usluge popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja
 6. Odluka o sklapanju ugovora u postupku zajedničke javne nabave loživih ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja - sklapanje III. godišnjeg ugovora temeljem okvirnog sporazuma Grupa A
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu Idejnog projekta - Glavni prihvatni receptivni punkt (GRP) - Centar za posjetitelje Lim u sklopu projekta KLIM, financiranog iz Operativnog programa - Konkurentnost i kohezija
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge prijevoza i seljenja arhivske građe i namještaja
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na sanaciji krovišta Učeničkog doma Pula
 10. Izvješće o radu Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2019. godinu
 11. Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije za 2019. godinu
 12. Izvješće o radu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2019. godinu
 13. Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2019. godinu
 14. Izvješće o radu Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2019. godinu
 15. Izvješće o radu Upravnog odjela za  talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine za 2019. godinu
 16. Izvješće o radu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije za 2019. godinu
 17. Izvješće o radu Upravnog odjela za kulturu Istarske županije za 2019. godinu
 18. Izvješće o radu Upravnog odjela za održivi razvoj za 2019. godinu
 19. Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2019. godinu
 20. Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2019. godinu
 21. Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije za 2019. godinu,
 22. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Umag-Novigrad za 2019. godinu
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za "Dizajn, prijevod i izrada mobilne aplikacije Kašteljeri road" za Projekt Kaštelir iz Programa projekta suradnje Interreg Slovenija - Hrvatska,
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave - Uređenje i interpretacija Romualdove špilje
 25. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli de minimis potpore projektu Istra Inspirit u 2020. godini,
 26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli potpora turističkim manifestacijama, proizvodima i projektima na turistički manje razvijenim područjima
 27. Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2020. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 28. Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2020. godini za domove za starije osobe
 29. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Rovinj za 2019. godinu
 30. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi medicinske opreme za citologiju i neurologiju za Opću bolnicu Pula
 31. Odluka o dodijeli na korištenje nekretnine kč.br. 3482/Z k.o. Rovinj Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno
 32. Odluka o predlaganju novog člana Nadzornog odbora TD BRIJUNI RIVIJERA d.o.o.
 33. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti poštanskih usluga
 34. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Istarske županije u 2020. godini
 35. Izmjene i dopune Odluke o provođenju postupka javne nabave zaštitarskih i čuvarskih usluga, evidencijski broj nabave
 36. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za nabavu usluga arheološka istraživanja Rašpora za projekt Kaštelir iz programa projekta suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska
 37. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 1 - Pula
 38. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 3 - Labin
 39. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 4 - Pazin
 40. Odluka o prihvaćanju prijedloga  aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 5 - Buzet
 41. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 6 UMAG - BUJE
 42. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva "ISTARSKE CESTE" d.o.o. Pula - Duško Kišberi
 43. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva "ISTARSKE CESTE" d.o.o. Pula - Stjepan Mraković
 44. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2020. godinu
 45. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2019. godinu
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu programskog rješenja Registar nekretnina
 47. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Natura Histrica"
 48. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe droga i Akcijskog plana za suzbijanje zlouporabe droga, za 2019. godinu u Istarskoj županiji
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu dezinfekcijskih sredstva
 50. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove gletanja i farbanja unutarnjih zidova ( na lokacijama Riva 8,Pula i Splitska 14,Pula )
 51. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom