Akti župana - srpanj 2020.

 1. Odluka o odabiru ponude za nabavu radova Sanacije onečišćenja u Raškom zaljevu
 2. Prve izmjene i dopune Plana prijma u službu upravnih tijela Istarske županije za 2020. godinu
 3. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije"
 4. Odluka o poništenju postupka javne nabave društvenih i drugih posebnih usluga - poštanske usluge, evidencijski broj nabave: 3-20-MV
 5. Zaključak o imenovanju projektnog tima za implementaciju EU projekta REI II (UP.01.3.1.01.0021)
 6. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa br. 1. Ugovora o nabavi usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji građevine gospodarske namjene - Kuća istarskih kaštela (Faza 1.)
 7. Rješenje o izmjeni i dopuni  Rješenja o imenovanju  Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Istarske županije
 8. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi pokretnih RTG C-lukova i pokretnog RTG uređaja za potrebe Opće bolnice Pula
 9. Odluka o odabiru ponude za uklanjanje arhitektonskih barijera - izgradnja rampe za invalide na zgradi u Splitskoj 14, Pula
 10. Odluka o određivanju službenika za informiranje
 11. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa II. godišnjeg ugovora temeljem okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom
 12. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1, temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja lokalne ceste LC 50020, dionica Vižintini-Vrhi, s ponuditeljem CESTA d.o.o. Pula
 13. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti poštanskih usluga
 14. Odluka o V. izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2020. godini
 15. Odluka o visini sredstava namijenjenih za nabavku prikladne službene odjeće za matičare Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava ostvarenih na temelju uplaćenih naknada za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službene prostorije
 16. Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava ostvarenih na temelju uplaćenih naknada za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službene prostorije
 17. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Zaštitne radionice Tekop Nova - ustanove za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 18. Prijedlog Plana upravljanja imovinom Istarske županije u 2020. godini
 19. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi dva medicinska automobila za potrebe Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije
 20. Odluka o VI. izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2020. godini
 21. Izmjene i dopune Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva postupka javne nabave poštanskih usluga
 22. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o javnoj nabavi pružanja poštanskih usluga
 23. Odluka o razrješenju i prestanku Ugovora o radu zbog odlaska u mirovinu ravnatelja Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije"
 24. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije"
 25. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga arheološkog istraživanja Rašpora, evidencijski broj nabave: 19-20-MV 
 26. Odluka o provođenju postupka javne nabave usluge prijevoza učenika Osnovne škole Vodnjan - Scuola elementare italiana Dignano, Grupa 16 Vodnjan, evidencijski broj nabave 16.1-20-MV
 27. Odluka o odabiru ponude u postupku javne nabave poštanskih usluga
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu Usluge računalne potpore (Održavanje, nadogradnja i redizajn web stranica) Istarske županije
 29. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi bolesničkih kreveta za potrebe Opće bolnice Pula
 30. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi digitalnog mamografa s tomosintezom za Istarske domove zdravlja
 31. Odluka o odabiru ponude za nabavu upijajućih brana, krpa i disperzanata - oprema za sanaciju onečišćenja mora ugljikovodicima
 32. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu s Istarskom Kreditnom Bankom Umag d.d., Umag