Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost udrugama u kulturi na području Istarske županije – Regione Istriana u obliku jednokratne potpore za sufinanciranje troškova plaća zaposlenika

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za kulturu i zavičajnost
Assessorato cultura e territorialità

Novigrad-Cittanova, Mlinska ulica - Via del Mulino 4b
Tel: 052/351-476, Fax: 052/351-691

Labin, G. Martinuzzi 2
tel.052/351-478, fax:052/351-696

Pula – Pola, Riva 8
tel.052/351-471, fax:052/351-477

KLASA:023-01/20-01/47 
URBROJ: 2163/1-21/3-20-01
Novigrad - Cittanova, 01.10.2020.

Na temelju  Odluke Zamjenika župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije - Regione Istriana KLASA:402-08/20-01/06, URBROJ:2163/1-01/8-20-02 od 07. kolovoza 2020. godine, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana, dana 05.10.2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost udrugama u kulturi na području Istarske županije – Regione Istriana u obliku jednokratne potpore za sufinanciranje troškova plaća zaposlenika   

Predmet Javnog poziva

I.

Istarska županija - Regione Istriana objavljuje Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava, iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost, udrugama u kulturi na području Istarske županije - Regione Istriana  u obliku jednokratne potpore za sufinanciranje troškova plaća zaposlenika.

Jednokratna potpora iz stavka 1. ove točke Javnog poziva može se dodijeliti isključivo udrugama u kulturi na području Istarske županije - Regione Istriana koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost te koje, zbog okolnosti uvjetovanih koronavirusom, nisu imale mogućnosti primanja  financijskih potpora iz drugih javnih izvora ili fondova (temeljem mjera Vlade RH, Ministarstva kulture, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, jedinica lokalne samouprave i dr.).

Udruge u  kulturi koje se prijavljuju po ovom Javnom pozivu moraju dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje kulturne djelatnosti. 

Ukupno planirana vrijednost koja će se raspodijeliti po ovom Javnom pozivu iznosi 100.000,00kn (slovima:stotisućakuna).

Visina pojedinačnih potpora koje će se udrugama dodijeliti temeljem ovog Javnog poziva iznosi 10.000,00kn.

Korisnici potpore i osnovni kriteriji

II.

Istarska županija – Regione Istriana će u 2020. godini dodijeliti jednokratne potpore  iz točke 1. ovog Javnog poziva udrugama u kulturi koje imaju sjedište na području Istarske županije - Regione Istriana.

Osnovni kriteriji: 

 • udruga ima zaposlene osobe temeljem ugovora o radu na neodređeno ili na određeno vrijeme
 • udruga je osnovana i djeluje najmanje pet godina do dana podnošenja prijave po ovom Javnom pozivu
 • Istarska županija (su)financirala je kulturne projekte udruge u posljednje tri godine 
 • udruga nije tijekom 2020. ostvarila pravo na financijske potpore kroz mjere Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva kulture, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, jedinica lokalne samouprave i dr., a u vezi posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom
 • udruga se po ovom Javnom pozivu prijavljuje isključivo za dodjelu jednokratne potpore za sufinanciranje troškova za plaće zaposlenika
 • udruga može dokazati bitno otežano ili onemogućeno obavljanje kulturne djelatnosti uslijed epidemije koronavirusa i u vezi s tim, umanjenje financijskih sredstava (u razredu indirektnih troškova)
 • udruga ne može po ovom Javnom pozivu prijaviti potrebu za sufinanciranje plaća zaposlenika koji obavljaju poslove na provedbi projekta/projekata koji se financiraju iz EU fondova.    

Uvjeti koje moraju ispunjavati udruge - podnositelji prijave 

III.

Udruga koja podnosi prijavu po ovom Javnom pozivu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. upisana je u Registar udruga  
 2. upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 3. uskladila je Statut s odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14,70/17 i 98/19) ili je podnijela zahtjev za usklađivanje Statuta nadležnom uredu
 4. iz Statuta udruge vidljivo je da udruga djeluje u području kulture (ili umjetnosti)
 5. da je (su) osoba/e ovlaštena/e za zastupanje udruge u mandatu
 6. udruga djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrijednostima utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske
 7. udruga ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Istarske županije – Regione Istriana i drugih javnih izvora;
 8. udruga nema dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Istarske županije – Regione Istriana i proračunu jedinice lokalne samouprave;
 9. protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen/a za prekršaj određen člankom 48. st. 2. alinejom c) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), odnosno pravomoćno osuđen/a za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe;
 10. udruga ima usvojen Financijski plan i Program rada (Operativni plan) za 2020. godinu

Dokaze iz alineja 1. do 7. pribavlja Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Regione Istriana.

Udruge koje ne mogu podnijeti prijavu po Javnom pozivu

IV.

Po ovom Javnom pozivu prijavu ne mogu podnijeti udruge:

 1. koje pružaju podršku dionicima iz profitnog sektora
 2. čiji su osnivači pravne osobe iz profitnog sektora
 3. čiji je osnivač ili jedan od osnivača politička stranka ili vjerska organizacija
 4. koje nisu podmirile svoje zakonske obveze po osnovi javnih davanja (plaćanja poreza i doprinosa)
 5. koje su u blokadi ili pod stečajem
 6. strane udruge upisane u Registar stranih udruga Republike Hrvatske

Prijave ne mogu podnositi ogranci, podružnice i druge ustrojbene jedinice udruga koje nemaju pravnu osobnost. 

Prijava i dokumentacija koju udruga mora priložiti uz prijavu

V.

Prijava na Javni poziv podnosi se na prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

 1. potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva 
 2. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen/a za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alineja c) odnosno da nije pravomoćno osuđen/a za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) 
 3. preslika Financijskog plana i Programa rada (Operativnog plana) udruge za 2020. godinu
 4. popis osoba zaposlenih u udruzi temeljem ugovora o radu na neodređeno ili određeno vrijeme
 5. dokumentacija kojom se dokazuje nemogućnost ili bitno otežano obavljanje kulturne djelatnosti zbog  okolnosti uvjetovanih koronavirusom (preslike ugovora, službenih prepiski i drugih potvrda o ugovorenim poslovima, a koji su zbog pojave koronavirusa morali biti otkazani). Ukoliko nije u mogućnosti pribaviti navedenu dokumentaciju, udruga - prijavitelj može situaciju i opisno pojasniti u prijavnom obrascu.

Način prijave

VI.

Pravo na isplatu  jednokratne potpore po ovom Javnom pozivu ostvaruje se na temelju ispunjenog propisanog prijavnog obrasca  koji udruga, s priloženom dokumentacijom, upućuje elektroničkom poštom na  adresu: kultura@istra-istria.hr  

Rok prijave 

VII.

Prijavitelji po ovom Javnom pozivu mogu dostaviti svoje prijave za dodjelu jednokratne potpore u roku od 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na mrežnim stranicama Istarske županije - Regione Istriana www.istra-istria.hr,  zaključno  do 20. listopada 2020. godine.

Neodobravanje jednokratne financijske potpore   

 VIII.

Prijave udruga koje su nepravodobne, nepotpune, ne ispunjavaju uvjete koji su utvrđeni ovim Javnim pozivom ili nisu podnesene na propisani način neće se razmatrati te će podnositelji biti obaviješteni o neispunjavanju propisanih uvjeta Javnog poziva.

Udruge koje ne ispunjavaju propisane uvjeta Javnog poziva imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o neudovoljavanju propisanim uvjetima Javnog poziva.

Odluka o dodjeli financijske potpore

IX.

Odluku o dodjeli financijske potpore donosi župan Istarske županije - Regione Istriana nakon provedenog postupka po Javnom pozivu od strane Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost.

Župan imenuje Povjerenstvo za ocjenu prijava koje utvrđuje udovoljavaju li udruge - podnositelji prijave uvjetima iz Javnog poziva. 

Odluka o dodjeli jednokratne potpore iz ovog Javnog poziva objaviti će se na internetskim stranicama Istarske županije - Regione Istriana www.istra-istria.hr

Udruge kojima nije odobrena jednokratna potpora po ovom Javnom pozivu imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima Javnog poziva.

Udruge kojima je odobrena financijska potpora u obvezi su podnijeti Izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih financijskih sredstava.

Zaštita osobnih podataka

X.

Osobni podaci osobe ovlaštene za zastupanje i zaposlenika udruge-podnositelja prijave će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe ovog Javnog poziva.

XI.

Obrazac prijave za dodjelu financijske potpore koji ispunjavaju prijavitelji, bit će dostupan za preuzimanje na mrežnim stranicama Istarske županije - Regione Istriana.