Savjetovanje putnički željeznički prijevoz

SAVJETOVANJE - PUTNIČKI ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ


HAKOM provodi anketu o kvaliteti željezničkog putničkog prijevoza i pravima putnika - Poveznica

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je nacionalno regulatorno tijelo za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga.

HAKOM je nadležan i za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu i za provedbu Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3. 12. 2007.)

HAKOM sukladno članku 27. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17) provodi redovito savjetovanje s predstavnicima korisnika usluga željezničkog prijevoza putnika u cilju unaprjeđenja usluge željezničkog prijevoza.

Istarska županija poziva građane da ispune anketu i tako pomognu u stvaranju bolje željezničke usluge u Istarskoj županiji i na području čitave Republike Hrvatske. 

Anketu možete pronaći na sljedećem linku . 

Anketni upitnik će biti otvoren za ispunjavanje do kraja prosinca 2020. godine.