Odluka o dodjeli jednokratnih potpora po Javnom pozivu za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije-Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 04/13.,16/16., 01/17., 02/17., 2/18. i 30/18. - pročišćeni tekst i 10/20) i točke VIII. Odluke o načinu raspodjele preostalih raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu, razdjel 006, pozicija 200406.01, Fond solidarnosti za kulturnu djelatnost KLASA:023-01/20-06/41, URBROJ:2163/1-01/11-20-02 od 25. studenog 2020. g., Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, na prijedlog Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost, dana 03. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli jednokratnih potpora po Javnom pozivu za dodjelu namjenskih sredstava
iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore
samostalnim umjetnicima na području Istarske županije-Regione Istriana koji
profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost

Preuzmite Odluku u pdf formatu: