Odluka o dodjeli jednokratnih potpora nezavisnim profesionalcima u kulturi/umjetnosti na području Istarske županije iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 04/13.,16/16., 01/17., 02/17., 2/18. i 30/18. - pročišćeni tekst i 10/20) i točke VI. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2020. godinu, razdjel 006, pozicija 200406.01, Fond solidarnosti za kulturnu djelatnost KLASA:402-08/20-01/06, URBROJ:2163/1-01/8-20-02 od 07. kolovoza 2020. g., Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, na prijedlog Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost, dana 10. studenoga 2020. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli jednokratnih potpora nezavisnim profesionalcima u kulturi/umjetnosti
na području Istarske županije iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost

Preuzmite Odluku u pdf formatu: