Akti župana - prosinac 2020.

 1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Juršići
 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu održavanja sustava Upravljanje ljudskim potencijalima za 2021. godinu
 3. Odluka o poništenju Zaključka o imenovanju projektnog tima za provedbu projekta Adri.SmArtFish
 4. Odluka o poništenju Zaključka o imenovanju projektnog tima za provedbu projekta „Argos“
 5. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave Usluge „Medijske promocije autohtonih pasmina Istarske županije i uzgajivača putem digitalnih medija“
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave dara u naravi za zaposlenike Istarske županije
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave izrade geodetske podloge za planirano zaštićeno područje Ćićarija u kategoriji regionalnog parka
 8. Odluka o dodjeli jednokratnih potpora po Javnom pozivu za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije-Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu mjetničku djelatnost
 9. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije „Metris“
 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave klima uređaja za potrebe Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko - pravne poslove
 11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o popisu i osnivanju popisnog povjerenstva
 12. Zaključak o financiranju nabave didaktičkih sredstava za vrtiće na hrvatskom jeziku
 13. Odluka o broju i visini stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.
 14. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu izlučivanja dokumentarnog gradiva
 15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog namještaja
 16. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na potpisivanje  Ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra radi obavljanja gospodarskih djelatnosti opskrbe plovila gorivom na lučkom području sjeverne luke „Valdibora“
 17. Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave radova „Sanacija proboja vode na krovu“
 19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude „Usluga Podrške digitalnom poslovanju lokalnih poljoprivrednih proizvođača“
 20. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „ZRAČNA LUKA PULA“ d.o.o.
 21. Odluka o odobrenju većih izmjena Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Udruzi proizvođača Istarskog pršuta
 22. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu službene radn i zaštitne odjeće i obuće za Civilnu zaštitu
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uređaja, strojeva i opreme za Civilnu zaštitu
 24. Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli jednokratnih potpora nezavisnim profesionalcima u kulturi/umjetnosti na području Istarske županije iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost
 25. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o adaptaciji bolničke zgrade B Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
 26. Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Fažana
 27. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao k.č. 286/2 ZGR. kuća, štala i dvorište povr. 80 m2 upisana u zk.ul. 2629 k.o. Vodnjan
 28. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2020. godini
 29. Odluka o ispravci Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu službene radne i zaštitne odjeće i obuće za Civilnu zaštitu
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova uređenja uredskih i sanitarnih prostora u Poreču
 31. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Tisak eko brošure“
 32. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi medicinske opreme za patologiju i citologiju za potrebe Opće bolnice Pula
 33. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Usluga Medijske promocije autohtonih pasmina Istarske županije i uzgajivača putem digitalnih medija“
 34. Odluka o odobrenju većih izmjena Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi „Labin“ za projekt Tečaj apiterapije Labin 2020
 35. Odluka o odobrenju većih izmjena Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Pčelarskoj udruzi „Labin“ za projekt 40. obljetnica Pčelarske udruge Labin 1980-2020
 36. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2021. godinu
 37. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2020. godinu
 38. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2021. godinu
 39. Odluka o prihvaćanju prijedloga III. aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga čišćenja poslovnih prostorija Grupa 1 – Pula
 40. Odluka o prihvaćanju prijedloga II. aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga čišćenja poslovnih prostorija Grupa 6 Umag – Buje
 41. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi digitalnog sustava RTG uređaja, digitalizatora i dijagnostičkih stanica za potrebe Istarskih domova zdravlja
 42. Zaključak o prihvaćanju Plana uvođenja Riznice Istarske županije
 43. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za internu procjenu vrijednosti jedinica imovine za potrebe implementacije Registra nekretnina
 44. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 45. Odluka o odobrenju većih izmjena Ugovora o dodjeli financijskih sredstava Udruzi Istarsko – Ekomuzej iz Vodnjana za projekt Didaktička farma „Lokalna održivost u ruralnom kontekstu“
 46. Zaključak o izmjeni i dopuni Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu
 47. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave Implementacija sustava za izradu sigurnosnih kopija na udaljenim lokacijama (Veeam Backup & Replication Community Edition)
 48. Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi medicinskih uređaja za Odjel za otorinolaringologiju Opće bolnice Pula
 49. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu
 50. Odluka o osnivanju i imenovanju Radnog tima za izradu rukopisa Priručnika zavičajne nastave/zavičajnosti na području Istarske županije – Regione Istriana
 51. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2020. godinu
 52. Zaključak o davanju suglasnosti na Druge izmjene i dopune Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove 
 53. Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.
 54. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.
 55. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Jure Filipovića Barban
 56. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 2 za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5105, Polari – biciklistička traka
 57. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi bušilica za kirurške struke za potrebe Opće bolnice Pula
 58. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi preglednih ležajeva i sjedećih kolica za potrebe Opće bolnice Pula
 59. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 4 za ustupanje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije, za razdoblje od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.
 60. Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.
 61. Odluka o prihvaćanju prijedloga II aneksa ugovora o jednostavnoj nabavi usluge popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja
 62. Odluka o dodjeli jednokratne potpore nezavisnom profesionalcu u kulturi/umjetnosti na području Istarske županije iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost
 63. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli jednokratnih potpora po Javnom pozivu za dodjelu namjenskih sredstava iz Fonda solidarnosti za kulturnu djelatnost u obliku jednokratne potpore samostalnim umjetnicima na području Istarske županije-Regione Istriana koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost
 64. Odluka o donošenju Godišnjeg plana javnih natječaja/poziva i drugih programa financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu
 65. Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2021. godini za zaštitnu radionicu TEKOP NOVA - ustanova za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 66. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave dodatnih usluga prijevoza i seljenja arhivske građe i namještaja
 67. Odluka o davanju suglasnosti Istarskim domovima zdravlja za preuzimanje obveza po ugovoru o kreditu s Istarskom kreditnom bankom d.d. za financiranje projekta obnove radiološke opreme Istarskih domova zdravlja s digitalizacijom
 68. Odluka o X. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2020. godini
 69. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 70. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre
 71. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi
 72. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu za financiranje projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija
 73. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao 5. suvlasnički dio: 8662/45259 - etažno vlasništvo (E-5) k.č. 2061/2
 74. Odluka o ispravku Godišnjeg plana javnih natječaja/poziva i drugih programa financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu
 75. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave uredske opreme i namještaja
 76. Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga u području kulture
 77. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2021. godinu Javne ustanove „Natura Histrica“
 78. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva
 79. Odluka o donošenju i objavi Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2021. godinu
 80. Zaključak o donaciji financijskih sredstva Sisačko – moslavačkoj županiji za sanaciju posljedica razornog potresa
 81. Odluka o XI. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2020. godini
 82. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
 83. Zaključak o davanju suglasnosti na Programa rada i razvoja javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2021. godinu
 84. Odluka o Izmjenama i dopunama Plana savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
 85. Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu
 86. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli nagrade „Booktiga“
 87. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena za 2021. godinu