Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2021. godinu

Na temelju članka 3. Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (Službene novine Istarske županije br. 26/2018), a sve temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. godine do usvajanja nove (Službene novine Istarske županije br. 01/2017), Upravni odbor Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA
IZ „FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE“
ZA 2021. GODINU

I. SVRHA
U svrhu osiguranja zajmova za kreditiranje programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, sukladno Odluci o otvaranju Posebnog računa Županijskog poglavarstva – „Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ klasa: 320-01/95-01/13, urbroj: 2163/1-01-95-1, donesenoj od strane Skupštine Istarske županije dana 24.03.1995. godine, prikupljati će se Zahtjevi za dodjelu zajmova koji se mogu iskoristiti samo za namjene navedenim u članku 11. Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (Službene novine Istarske županije br. 26/2018).

II. STATUS POTPORE
Potpore iz ovog Javnog poziva smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br.1407/2013 od 18.12.2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (SL EU L352, 24.12.2013., str.1.)

III. KORISNICI
Potencijalne korisnike zajmova određuje članak 2. „Pravilnika“.

IV. KOMPLETIRANJE ZAHTJEVA - UPUTA
Osnovne informacije o uvjetima dodjele zajmova mogu se pronaći na „INFO“ nakon čega se potencijalni Podnositelji zahtjeva upućuju na kontakt sa Stručnom službom „Fonda“ putem:
Tel: 052/351-651,
e-mail: poljoprivreda.fond@istra-istria.hr
Voditelj: Mladen Milohanić, dipl.ing.agroekonomije

V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ROKOVI
Zahtjevi za dodjelu zajmova podnose se na adresu;
Istarska županija, Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 
Adresa: HR-52000 PAZIN, Matka Brajše Rašana 2/1, pp 146
na propisanim obrascima, s traženom i potpunom dokumentacijom koju određuje „Pravilnik“, a sve zaključno sa 31.12.2021. godine.

VI. OSTALO
Ukoliko postoje nejasnoće prilikom isčitavanja „Pravilnika“ molimo zainteresirane da za dodatna pojašnjenja kontaktiraju Stručnu službu „Fonda“, a svakako prije predavanja Zahtjeva.

Klasa:    320-01/21-03/03
Urbroj:    2163/1-03/2-21-01
Pazin,   03.02.2021.

                             
                          Predsjednik Upravnog odbora
             Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
                
                         dr.sc. Ezio Pinzan