Akti župana - veljača 2021.

 1. Odluka o prihvaćanju prijedloga IV. aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 1 – PULA
 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga održavanja financijsko računovodstvenih i poreznih aplikacija u 2021. godini
 3. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga održavanja e-aplikacija
 4. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
 6. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o jednostavnoj nabavi radova na uređenju uredskih i sanitarnih prostora u Poreču
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave usluga popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave Arheološkog rekognosciranja u obuhvatu Sustava javnog navodnjavanja Petrovija
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge tiskanja Službenih novina Istarske županije
 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave Certificiranja ekoprijateljskog smještaja
 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Edukacija ugostitelja
 12. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao k.č.br. 6521 kuća i dvorište površine 150 m2 upisana u zk. ul. 754 k.o. Umag
 13. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave aparata i vode za piće
 14. Odluka o osnivanju Radne skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku
 15. Odluka o sklapanju II godišnjeg ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži, usluga prijenosa podataka i usluga stalnog pristupa internetu
 16. Zaključak o financiranju troškova smještaja organizirane karantene
 17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge izrade elaborata o količinama i tokovima otpada
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge pranja službenih automobila Istarske županije
 19. Odluka o broju i visini stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.
 20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave Usluge projektantskog nadzora za rekonstrukciju i dogradnju Centra za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula - KLIK Pula
 21. Odluka o dodjeli nagrade BOOKtiga za razdoblje od 01. veljače 2020. do 31. siječnja 2021. godine
 22. Odluka o osnivanju Povjerenstva za optimizaciju ustrojstva i djelokruga upravnih tijela Istarske županije
 23. Odluka o odbijanju prigovora na Privremenu bodovnu listu za dodjelu stipendija studentima Istarske županije
 24. Odluka o odbijanju prigovora na Privremenu bodovnu listu za dodjelu stipendija studentima Istarske županije
 25. Rješenje o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2021. godinu
 26. Zaključak o donošenju Programa poticanja turističkih manifestacija, projekata i proizvoda na turistički manje razvijenim područjima u 2021. godini i objavi Javnoga poziva za dodjelu potpora
 27. Odluka o prihvaćanju prijedloga V. aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 1 – PULA
 28. Zaključak o financiranju troškova prehrane organizirane karantene
 29. Odluka o dodjeli DE MINIMIS potpore projektu ISTRA INSPIRIT u 2021. godini
 30. Odluka II. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini
 31. Odluka o ispravku knjiženja iz prethodnih godina
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u  postupku jednostavne nabave uredskog materijala
 33. Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja NK ISTRA 1961 s.d.d. na dan 01. siječnja 2021. godine
 34. Odluka o rashodu dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine na dan 31.12.2020. godine
 35. Odluka o izmjeni Odluke o broju i visini stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.
 36. Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Istarske županije za 2020. godinu
 37. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 38. Odluka o odabiru za nabavu usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom i dogradnjom Centra za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula
 39. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 40. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 41. Odluka o izmjeni odluke o prijedlogu II. Aneksa ugovora za radove na izgradnji Medicinske škole Pula
 42. Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova županijskih poreza, kamata i troškova ovrhe na dan 01. siječnja 2021.
 43. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude usluge snimanja, montaže i emitiranja televizijskih emisija te medijske promocije i praćenja rada predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Istarske županije
 44. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za medijske promocije i praćenja rada predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Istarske županije na internetskom portalu Istarski.hr
 45. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za medijske promocije i praćenja rada predstavničkog, izvršnog i upravnih tijela Istarske županije na internetskom portalu Regional Express u 2021. godini
 46. Zaključak o imenovanju projektnog tima za implementaciju projekta SUPPORT
 47. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana za 2021.
 48. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog poziva za financiranje projekata programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2021. godinu
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave PR kampanje za Parenzanu
 50. Z A K L J U Č A K o nekorištenju prava prvokupa
 51. Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.
 52. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2020./2021.
 53. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije – Regione Istriana za 2021. godinu
 54. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Usluga izrade i izdavanja priloga QUI REGIONE u dnevnim novinama na talijanskom jeziku“
 55. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge savjetovanja u izradi dokumentacije o nabavi i provođenju postupaka javne nabave u okviru EU projekta TAKE IT SLOW
 56. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Usluga emitiranja informativne emisije o kulturi Istre“
 57. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave osobnih (stolnih) računala
 58. Zaključak o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za osobe s intelektualnim teškoćama u 2021. godini
 59. Zaključak o određivanju ovlaštenog predstavnika sa važećim certifikatom iz područja javne nabave iz Istarske županije, za provedbu postupka nabave novih tehnologija i poslovnih procesa koji će provest naručitelj Zaštitna radionica Tekop Nova Pula
 60. Odluka o utvrđivanju uobičajenih mjera za sprječavanje štete od divljači na području Istarske županije za lovnu godinu 2021. / 2022.
 61. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2020. godinu
 62. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Službe za unutarnju reviziju  Istarske županije za 2020. godinu
 63. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2020. godinu
 64. Zaključak o prihvaćanju  Izvješće o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije za 2020. godinu
 65. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije za 2020. godinu
 66. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu  Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2020. godinu 
 67. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za proračun  i financije Istarske županije za 2020. godinu
 68. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije - Regione Istriana za 2020. godinu
 69. Zaključak o  prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za  talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2020. godinu
 70. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za održiv razvoj Istarske županije za 2020. godinu
 71. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu   Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije za 2020. godinu 
 72. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2020. godinu
 73. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Kabineta župana Istarske županije za 2020. godinu
 74. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2020. godinu