Akti župana - ožujak 2021.

 1. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Pješačka i biciklistička staza Pula-Umag“
 3. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 4. Odluka o odabiru ponude za javnu nabavu usluga čišćenja poslovnih prostorija
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave usluge održavanja i popravljanja, računalne opreme, aktivne i pasivne mrežne opreme i poslužitelja
 6. Odluka o sklapanju III. godišnjeg Ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: prehrambeni proizvodi i piće
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: ventilatori i uređaji za klimatizaciju
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe droga i Akcijskog plana za suzbijanje zlouporabe droga
 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u  postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Usluga prijevoza, seljenja i slaganja arhivske građe te usluge preseljenja uredskog namještaja i djelatnika“
 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu arhivskih polica
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu dezinfekcijskih sredstava i sredstava za čišćenje
 13. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2021. godinu
 14. Odluka o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2021. godini
 15. Zaključak o Izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita u Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 16. Odluka o objavi javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu stambenih kredita ISTRAMEDIC 2021 prema Programu kreditiranja „ISTRAMEDIC 2020“
 17. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici Pula na sklapanje ugovora o nabavi instrumenata za kirurške grane operacijskog bloka
 18. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici Pula na sklapanje ugovora o nabavi medicinske opreme za patologiju i citologiju
 19. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici Pula na sklapanje ugovora o nabavi UZV uređaja
 20. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
 21. Zaključak o refundaciji stvarnih troškova Društvu Crvenog križa Istarske županije
 22. Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.
 23. Zaključak o dodjeli namjenskih sredstava za provedbu projekta razvoja i implementacije brenda i oznake IQ – Istarska kvaliteta za 2021. godinu
 24. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima, te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom na području Istarske županije u 2020. godini
 25. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5007
 26. Pravilnik o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za održivi razvoj
 27. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1 za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5072
 28. Prve izmjene i dopune Plana prijma u službu u  upravna tijela Istarske županije za 2021. godinu
 29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje građevinskih radova – uređenje plaže, zelenih površina i igrališta Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Dr. Martin Horvat“ Rovinj
 30. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi – Scuola elementare Mate Balote Buje- Buie na Odluku školskog odbora o prihvaćanju ustanovljena prava služnosti
 31. Zaključak o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2021. godini za domove za starije osobe
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja e-Aplikacija u 2021. godini
 33. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja financijskoračunovodstvenih i poreznih aplikacija u 2021. godini
 34. Odluka o dodjeli sredstava sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora Agenciji za ruralni razvoj Istre - AZRRI d.o.o. Pazin za provedbu primjenjivog istraživanja i razvoj istraživačke infrastrukture u sklopu Mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru u 2021. godini
 35. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2021. godinu
 36. Odluka o III. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini
 37. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 38. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za računala i računalnu opremu
 39. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2021. godinu
 40. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude U postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Usluga knjigovodstvenog servisa za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Istarske županije“
 41. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave radova na rekonstrukciji građevine gospodarske namjene – Kuća Istarskih Kaštela 
 42. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici Pula na sklapanje ugovora o nabavi radova na izgradnji sustava nadtlačne ventilacije centralnog i zapadnog stubišta Objekta 1
 43. Odluka o davanju kratkoročne pozajmice Općoj bolnici Pula – Ospedale generale di Pola
 44. Odluka o usvajanju Aneksa Ugovoru o usluzi „upravljanje, prijevod i izrada filma o Gradinama“ za projekt Kaštelir iz Programa projekta suradnje INTERREG SLOVENIJA – HRVATSKA
 45. Odluka o poništenju postupka javne nabave za predmet nabave usluge stručnjaka za tehničku podršku – II. faza projekta e-Škole
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Usluga čišćenja, servisiranja i održavanja klima uređaja“
 47. Zaključak o refundaciji troškova liječenja Općoj bolnici Izola – Ospedale generale Isola
 48. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave zaštićenih obrazaca i tiskanica državnih matica za 2021. godinu
 50. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Konzervatorsko-restauratorski radovi na glavnom oltaru crkve sv. Marije Magdalene u Mutvoranu“
 51. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Radne skupine Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku
 52. Odluka o izmjeni Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu stambenih kredita ISTRAMEDIC 2021 prema Programu kreditiranja „ISTRAMEDIC 2020“
 53. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. dodatka ugovoru za nabavu i isporuku tonera, tinti i ostalih proizvoda
 54. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 55. Zaključak o donošenju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Istarske županije za 2021. godinu
 56. Odluka o prihvaćanju 1. Aneksa ugovora o usluzi izrade Strategije digitalne transformacije Istarske županije
 57. Zaključak o refundaciji stvarnih troškova Društvu Crvenog križa Istarske županije