Akti župana - travanj 2021.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Popravak i održavanje vozila“
 2. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije za 2020. godinu
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije za 2020. godinu
 4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na potpisivanje dodatka br. 1. Ugovora br. 2. o izvođenju radova na rekonstrukciji komunalnih vezova Trget - Faza II
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Usluga fotografiranja kulturne baštine za digitalne medije“
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Održavanje Parenzane“
 7. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč
 8. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Tar – Vabriga – Scuola elementare Torre – Abrega
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga oglašavanja - izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama za 2021. godinu
 10. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno
 11. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Mate Balote Poreč
 12. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Talijanske srednje škole – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno
 13. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Zvane Črnje Rovinj
 14. Odluka o prihvaćanju prijedloga II. Aneksa ugovora za usluge stručnog nadzora nad izgradnjom zgrade Medicinske škole Pula
 15. Odluka o prihvaćanju prijedloga III. i IV. Aneksa ugovoru o radovima na izgradnji Medicinske škole Pula
 16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude U postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Tisak poreznih rješenja“
 17. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. Aneksa ugovora za usluge voditelja projekta nad izgradnjom zgrade Medicinske škole Pula
 18. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 19. Zaključak o prihvaćanju Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Umag-Novigrad za 2020. godinu
 20. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o zaštitarskim uslugama
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Edukacija i izrada uputa za poljoprivredne proizvođače i konzumente na digitalnoj platformi'“
 22. Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama, projektima i proizvodima specijalnih interesa na turistički manje razvijenim područjima
 23. Odluka o  IV. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Oznake/table i izrada promocijskog materijala o ljekovitosti encijana – festival (dizajn, prijevodi i tisak) i tiskovne konferencije“ za Projekt Kaštelir iz Programa projekta suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Izrada dodatne funkcionalnosti web portala za poljoprivrednike proizvođače i konzumente na digitalnoj platformi registriranih korisnika“
 26. Zaključak o prihvaćanju elaborata „Kvaliteta prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2020. godini“
 27. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa JLS, znanstveno-obrazovnih i istraživačkih institucija, turističkih zajednica, zadružnih asocijacija, strukovnih komora i komorskih udruženja, gospodarsko-interesnih udruženja, agencija u poljoprivredi i ustanova iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva
 28. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. Aneksa ugovora za usluge projektantskog nadzora tijekom građenja zgrade Medicinske škole Pula
 29. Odluka o odbijanju prigovora Kazališne družine Teatar Fort Forno iz Bala-Valle
 30. Odluka o odbijanju prigovora udruge Zavičajna zbirka Enriko Depiera iz Tinjana
 31. Odluka o odbijanju prigovora udruge SABMARINE iz Zagreba
 32. Odluka o odbijanju prigovora Kazališne družine Teatar Fort Forno iz Bala-Valle
 33. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 34. Odluka o prihvaćanju mišljenja Povjerenstva o pristiglim zahtjevima u sklopu kreditne linije „ISTRAMEDIC 2021“
 35. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2021. godinu
 36. Zaključak o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj
 37. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Istarske županije u 2021. godini
 38. Odlukao darovanju nekretnine – Crkve Sv. Pelagija izgrađene na kč.br. kč.br. 10449/2 k.o. Rovinj, Gradu Rovinju – Rovigno
 39. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Pula
 40. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole Pula
 41. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi tri medicinska automobila za potrebe Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije
 42. Odluka o davanju suglasnosti na odluku Istarskih domova zdravlja o utvrđivanju prava služnosti puta s pravom staze u korist k.č. 61/3 ZGR., zkul. 405, K.O. Gorenja Vas, a na teret k.č. 61/2 ZGR., zkul. 418 K.O. Gorenja Vas
 43. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici Pula na sklapanje ugovora o nabavi usluga najma, pranja i glačanja zelenog bolničkog operacijskog rublja
 44. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka odabira ovlaštenog posrednika u osiguranju
 45. Zaključak o donošenju Procedure stvaranja ugovornih obveza i postupanja sa financijskom dokumentacijom u Istarskoj županiji
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računala i računalne opreme
 47. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računala i računalne opreme
 48. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računala i računalne opreme
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računala i računalne opreme
 50. Odluka o postupanju u vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 51. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave tonera i tinti
 52. Odluka o davanju suglasnosti Strukovnoj školi Eugena Kumičića Rovinj na Odluku Školskog odbora o spajanju katastarskih čestica i evidentiranju građevine
 53. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.
 54. Odluka o dodjeli stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2020./2021.
 55. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije - Natura Histrica
 56. Zaključak o prihvaćanju izmjene i dopune Procedure izdavanja i obračunavanja putnih naloga
 57. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile – Pazin
 58. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 59. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 60. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
 61. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. aneksa ugovora o uslugama za izradu elaborata o količinama i tokovima otpada
 62. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
 63. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa/projekata prijavljenih putem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2021. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama
 64. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Buzet
 65. Odluka o poništenju postupka javne nabave