Akti župana - svibanj 2021

 1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora za radove na sanaciji pročelja školske zgrade Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole
 2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za odobrenje radova na sanaciji i održavanju zgrade matične škole Osnovne škole – Scuola elementare Mate Balota Buje – Buie
 3. Odluka o sklapanju ugovora TOS - Lož ulje ekstra lako EURO LU EL – Grupa A
 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Usluge upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom
 5. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu upravnog odjela za opću upravu i imovinsko - pravne poslove
 6. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. dodatka III. godišnjem ugovoru za nabavu i dostavu lož ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja
 7. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Vladimira Nazora Vrsar na Odluku Školskog odbora o prihvaćanju darovanja katastarskih čestica
 8. Zaključak o refundaciji stvarnih troškova Društvu Crvenog križa Istarske županije
 9. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Mate Blažine Labin
 10. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar
 11. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Batelića Raša
 12. Odluka o prihvaćanju mišljenja Povjerenstva o pristiglim zahtjevima u sklopu kreditne linije „ISTRAMEDIC 2021“
 13. Odluka o V. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini
 14. Zaključak o donaciji financijskih sredstva Gradu Kastvu za manifestaciju obilježavanja 150. obljetnice Prvog tabora Hrvata Istre i kvarnerskih otoka
 15. Zaključak o financiranju troškova prehrane organizirane karantene
 16. Zaključak o financiranju troškova smještaja organizirane karantene
 17. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o praćenju kvalitete zraka na području Istarske županije za 2020. godinu
 18. Uputu o postupanju u planiranju, pripremi i provedbi postupaka javne nabave roba radova ili usluga
 19. Druge Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Istarske županije za 2021. godinu
 20. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao stan u zgradi u Vodnjanu
 21. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici Pula na sklapanje ugovora o nabavi nabavi IT sustava i aplikativne podrške
 22. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Izrada i distribucija filma ''30. Godina nove Istarske vinske scene''
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Usluga za izradu dokumentacije i tehničkog savjetovanja za potrebe izrade i postavljanja umjetnog grebena u sklopu projekta Adri.SmArtFish“
 24. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu „Opreme za info točku i Centar Račja Vas“ za potrebe projekta Kaštelir iz Interrega Slovenija – Hrvatska
 25. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja "Poduzetnik Istarska županija 2020."
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: "Nabava inovativne opreme (ledenica od 90-100 l bez napajanja električnom energijom) za unaprjeđenje malog priobalnog ribolova u sklopu projekta Adri.SmArtFish"
 27. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Usluga izrade projektne dokumentacije za ozakonjenje zgrade“ (u sklopu Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Martin Horvat Rovinj)
 29. Odluka o VI. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj godini 2021. 
 30. Odluka o ustrojavanju Registra rizika Istarske županije
 31. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja "Poduzetnik Istarska županija 2020."
 32. Odluka o prihvaćanju mišljenja Povjerenstva o pristiglim zahtjevima u sklopu kreditne linije "ISTRAMEDIC 2021"
 33. Odluka o odabiru i sklapanju ugovora o pružanju usluga posredovanja u osiguranju
 34. Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o pružanju usluga posredovanja u osiguranju
 35. Odluka o poništenju za nabavu opreme za Medicinsku školu Pula – grupa 2 – Laboratorijska (medicinska) oprema
 36. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za govorne, podatkovne i mješovite usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
 37. Odluka o prihvaćanju prijedloga II. dodatka ugovoru za nabavu i isporuku tonera, tinti i ostalih proizvoda
 38. Odluka o provođenju postupka zajedničke javne nabave
 39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave "Konzultantske usluge eksporta podataka za korisnika Grad Rovinj"
 40. Odluka o postupku odobravanja lovnogospodarskih osnova i revizija lovnogospodarskih osnova za zajednička lovišta na području Istarske županije
 41. Zaključak o troškovima za izbor članova predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2021. godini – prvi krug izbora
 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: "Usluga izrade promotivnog videa projekta Adri.SmArt.Fish"
 43. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu „Oprema za info točku i Centar Račja Vas“ za potrebe projekta Kaštelir iz Interrega Slovenija – Hrvatska