Akti župana - lipanj 2021.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene –„KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA“
 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Organizacija ribarske manifestacije u svrhu promocije i valorizacije proizvoda malog priobalnog ribolova u sklopu projekta Adri.SmArtFish“
 3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o građenju za izvođenje radova na rekonstrukciji obalnog zida u luci Umag
 4. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program rada i plana razvoja luka i Financijski plan te Prvi Rebalans Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka i Financijskog plana Lučke uprave Poreč za 2021. godinu
 5. Odluka o prihvaćanju mišljenja Povjerenstva o pristiglim zahtjevima u sklopu kreditne linije „ISTRAMEDIC 2021“
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Održavanje i pravo korištenja novih verzija antivirus i antispam programa za poslužitelje elektroničke pošte“
 7. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 8. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje revizije lovnogospodarske osnove za Zajedničko lovište XVIII/132 „Rovinj“
 9. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine
 10. Odluka o početku postupka vrednovanja Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021.-2027. godine
 11. Treće Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Istarske županije za 2021. godinu
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za „Oprema za info točku i Centar Račja Vas“ za Projekt Kaštelir iz Programa suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska 
 13. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu zaštitarskih i čuvarskih usluga 
 14. Odluka o sklapanju II. godišnjeg ugovora temeljem okvirnog sporazuma za nabavu usluga čišćenja ekološkim brodom na moru
 15. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. aneksa ugovora o izvođenju radova – Uređenje plaže, zelenih površina i igrališta Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno (FAZA I)
 16. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s uređajima (GSM telefoni i 3G/4G modemi) i pripadnim karticama (SIM-kartice) za uporabu tih usluga
 17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude U postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Usluga izrade videa o načinu korištenja tradicionalnih ribolovnih alata u segmentu malog priobalnog ribolova u sklopu projekta Adri.SmArtFish“
 18. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić
 19. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica
 20. Rješenje  o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Jože Šurana Višnjan
 21. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marčana
 22. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Edukacija malih priobalnih ribara u sklopu projekta Adri.SmArtFish“
 24. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi i montaži protudimnih zavjesa i izvođenju građevinsko obrtničkih radova rekonstrukcije iizgradnje Objekta 1 unutar kompleksa Opće bolnice Pula
 25. Odluka o odabiru za nabavu opreme za Medicinsku školu Pula Grupa 1 – opća oprema i namještaj
 26. Odluka o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno na sklapanje ugovora održavanju i zamjeni opreme na trafostanici
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Usluga stručnog sudjelovanja u Jadranskom savjetodavnom odboru u EU projektu ARGOS“
 28. Rješenje o Izmjenama Rješenja o imenovanju povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i drugih ovisnosti Istarske županije
 29. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Svetvinčenat
 30. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Juršići
 31. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Joakima Rakovca - Sveti Lovreč Pazenatički
 32. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna-Pula
 33. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu – Pula
 34. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „ZRAČNA LUKA PULA“ d.o.o.
 35. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretina k.č.br. 265 ZGR. i k.č.br.214/1 ZGR. obje u k.o. Grožnjan
 36. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao 2. suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-2) - stan sa nus prostorijama na prvom katu koji se nalazi u kući izgrađenoj na k.č.br. 9/1 ZGR. i k.č.br. 9/2 ZGR. upisane u zk. ul. 1144 k.o. Savudrija
 37. Odluka o odabiru za nabavu opreme za Medicinsku školu Pula grupa 3 – multimedijska (informatička) oprema
 38. Odluka o imenovanju predstavnika Istarske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
 39. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 40. Zaključak o davanju suglasnosti na Druge Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“
 41. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove –Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2020. godinu
 42. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Financijskih izvješća Javne ustanove“Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ za 2020. godinu
 43. Odluka o drugim Izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva
 44. Odluka o Izmjenama i dopunama odluke o osnivanju popisnih centara na području Istarske županije
 45. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Poreč za 2020. godinu
 46. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2021. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama
 47. ODLUKA o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave usluge stručnjaka za tehničku podršku – II. faza projekta eŠkole
 48. ODLUKU o izmjeni Odluke o davanju kratkoročne pozajmice Općoj bolnici Pula – Ospedale generale di Pola
 49. RJEŠENJEo imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vitomir Širola-Pajo Nedešćina