Akti župana - rujan 2021.

 1. Odluka o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. u Istarskoj županiji
 2. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnina k. č. br. 735/ZGR i k. č. br. 14001 , obje u k.o. Roč
 3. Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu AZRRI d.o.o. Pazin za kreditne obveze za 2021. godinu
 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave usluge jezičnog laboratorija talijanskog jezika za pred školarce
 5. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu ispitnog postupka za odobrenje revizije lovnogospodarske osnove za Zajedničko lovište XVIII/107 „Oprtalj“
 6. Odluka o prihvaćanju mišljenja Povjerenstva o pristiglim zahtjevima u sklopu kreditne linije „ISTRAMEDIC 2021“
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prijevoz učenika na relaciji Pula – Vodnjan – Rovinj - Rovinjsko selo- Kanfanar - Poreč za SŠ Mate Balota Poreč i TUŠ Antona Štifanića Poreč
 8. Odluka o davanju suglasnosti Istarskim domovima zdravlja za potpis tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva na k.č. 9158/26, zkul. 7264, K.O. Rovinj i k.č. 10457, zkul. 9255, K.O. Rovinj
 9. Odluka o postotku rada na projektu ARGOS
 10. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vodnjan-Scuola elementare Dignano
 11. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Pula
 12. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku ravnatelja Povijesnog i pomorskog muzeja Istre- Museo storico e navale dell'Istria o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave Multimedijske prezentacije pulskog fortifikacijskog sustava
 13. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku ravnatelja Povijesnog i pomorskog muzeja Istre- Museo storico e navale dell'Istria o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave Multimedijske prezentacije pulskog fortifikacijskog sustava
 14. Zaključak o imenovanju projektnog tima projekta KLIK Pula - Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula 
 15. Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2021. godini za domove za starije osobe
 16. Odluka o davanju ovlasti javnoj ustanovi „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove za pružanje stručne pomoći tijekom postupka izrade Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2021. – 2025. godine
 17. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 18. Zaključak o Izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita u Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 19. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za uslugu smještaja organizirane karantene
 20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Izrada i postavljenje grebena u more i nabava plutače u sklopu projekta Adri.SmArtFish“
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga prehrane u organiziranoj karanteni
 22. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Strukovne škole Pula
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova zamjene vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula
 24. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi radova obnove i prilagodbe objekta za pružanje usluga izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
 25. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici Pula na sklapanje ugovora o nabavi sustava za plućnu funkcionalnu dijagnostiku
 26. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Osnovne škole Svetvinčenat o osnivanju prava građenja
 27. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova u kulturi Istarske županije 
 28. Odluka o izmjeni Odluke o davanju kratkoročne pozajmice Općoj bolnici Pula 
 29. Zaključak o financiranju troškova smještaja organizirane karantene
 30. Odluka o prihvaćanju mišljenja Povjerenstva o pristiglim zahtjevima u sklopu kreditne linije „ISTRAMEDIC 2021“
 31. Odluka  o prihvaćanju prijedloga Aneksa broj 1. Ugovora o o nabavi usluge izrade projekta signalizacije, vidljivosti i usmjeravanja projektnog područja EU projekta KLIM Kontijalimski zaljev, održivo upravljanje zaštićenim područjima
 32. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi radova adaptacije suterena Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
 33. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude jednostavne nabave za uslugu zbrinjavanja farmaceutskog otpada u CIS-u
 34. Odluka o provođenju postupka zajedničke javne nabave
 35. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Osnovne škole Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja
 36. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare „Rivarela“
 37. RJEŠENJE o odobravanju revizije lovnogospodarske osnove za Zajedničko otvoreno lovište broj: XVIII/107 „Oprtalj“
 38. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Ekonomske škole Pula