Akti župana - listopad 2021.

 1. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na zamjeni pontona u luci Bunarina
 2. Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2021. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska  upanija ima osnivačka prava
 3. Odluka o odabiru za nabavu usluge osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja Grupa 1 – Škole
 4. Odluka o odabiru za nabavu usluga osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja - Grupa 2 – Bolnice
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge rekonstrukcije dizala u zgradi CIS-a u Puli
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Sistemska nadogradnje računalne infrastrukture“
 7. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Učeničkog doma Pula
 8. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Talijanske osnovne škole u Bujama
 9. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole Pula
 10. Zaključak o odobravanju namjenskih isplata sredstava (Istarski domovi zdravlja)
 11. II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu
 12. Odluka o poništenju za nabavu opreme za Medicinsku školu Pula - Grupa 3 – multimedijska (informatička) oprema
 13. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 14. Odluka o imenovanju ovlaštene osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine
 15. Odluka o X. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini
 16. Zaključak o imenovanju članova projektnog tima za implementaciju projekta „Fostering improved reaction of crossborder emergency services and prevention increasing safety level“
 17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Optimizacija projekta rekonstrukcije i dogradnje Regionalnog centra kompetentnosti“
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Studija razvoja ribarstva i akvakulture za područje Istarske i Primorsko-goranske županije za razdoblje do 2030. godine“
 19. Odluka o odabiru za nabavu usluga osiguranja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja - Grupa 3 – Istarska županija i ostali
 20. Odluka o prihvaćanju mišljenja Povjerenstva o pristiglim zahtjevima u sklopu kreditne linije „ISTRAMEDIC 2021“
 21. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa 424/1 k.o. Labin-Presika
 22. Zaključak o troškovima za dopunske izbore za članove gradskih i općinskih vijeća iz redova pripadnika nacionalnih manjina, te prijevremenih izbora za gradsko vijeće Grada Pazina
 23. Odluku o prihvaćanju prijedloga I. aneksa ugovora za nabavu usluge izrade geodetskih elaborata za izradu prijedloga granica pomorskog dobra za I. grupu - Grad Labin
 24. Odluku o odabiru za nabavu tonera i tinti
 25. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Istarske županije
 26. Odluka  o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge smještaja organizirane karantene
 27. Odluka o popisu i osnivanju popisnog povjerenstva
 28. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. Aneksa ugovora o javnoj nabavi opreme za Medicinsku školu Pula – grupa 1
 29. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Svetvinčenat o osnivanju prava građenja
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Licence Microsoft System Center Configuration Manager“
 31. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Provedba marketinške kampanje EU projekta FIRESPILL“
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Vatrootporni ormari za čuvanje papirne građe“
 33. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Divšići
 34. Zaključak o prihvaćanju uputa o načinu komunikacije, financiranja, izvještavanja i drugih aktivnosti između Istarske županije i proračunskih korisnika, uputa o načinu komunikacije, financiranja, izvještavanja i drugih aktivnosti između Istarske županije i vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uputa o načinu komunikacije, financiranja, izvještavanja i drugih aktivnosti između Istarske županije i izvanproračunskog korisnika
 35. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije za razdoblje od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2025. godine
 36. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 2 za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5072, dionica Medvidići
 37. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5209, dionica Vižinada raskrižje
 38. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1 za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5209, dionica Vižinada raskrižje
 39. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. aneksa ugovora za nabavu usluge zbrinjavanja zaraženog medicinskog otpada Covid-19
 40. Rješenje o imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Marčana
 41. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Marčana
 42. Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva
 43. Izmjena Zaključka o odobrenju subvencija kamate u Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“
 44. Odluka o odabiru  u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave “Nabava tematske opreme za posjetiteljski centar Kuća istarskih kaštela u okviru projekta TAKE IT SLOW“
 45. Odluka o broju i visini studentskih stipendija studentima na studijama za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2021./2022.
 46. Odluka o poništenju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave “Nabava tematske opreme za posjetiteljski centar Kuća istarskih kaštela u okviru projekta TAKE IT SLOW “
 47. Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
 48. Odluka o broju i visini stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2021./2022.
 49. Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Istarske županije za akademsku godinu 2021./2022.
 50. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 51. Pete Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Istarske županije za 2021. godinu
 52. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 1 – Buzet
 53. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 10 – Kanfanar
 54. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 14 – Sveti Lovreč Pazenatički
 55. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 15 – Vodnjan
 56. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 16 – Vodnjan
 57. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 18 – Žminj
 58. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 19 – Barban
 59. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 3 – Buzet
 60. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 4 – Buzet
 61. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 6 – Oprtalj
 62. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 9 – Vrsar
 63. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 11 – Divšići
 64. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 12 – Marčana
 65. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 13 – Svetvinčenat
 66. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 23 – Krnica
 67. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 24 – Juršići
 68. Odluka o odabir u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu informatičke opreme i izrade multimedijskih rješenja za posjetiteljski centar Kuća istarskih kaštela u okviru projekta „TAKE IT SLOW“