Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2022. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst i 10/20), članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/2017 i 19/17), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 37/21), te Odluke Župana Istarske županije Klasa: 402-10/21-01/02, Urbroj: 2163/1-01/11-21-02 od 28. prosinca 2022. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA KOJE DOPRINOSE RAZVOJU GOSPODARSTVA NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

JAVNI NATJEČAJ (docx) - cijeli tekst

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

1.  Upute za prijavitelje
2. Obrasci za prijavu programa ili projekata:

3. Popis priloga koji se prilažu prijavi
4. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
7. Obrasci za izvještavanje:
a.    obrasci opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
b.    obrasci financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
8. Ogledni obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta 2022.
9. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije; Službene novine Istarske županije, broj 16/17 i 19/17