Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2022. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) te Mišljenja Ministarstva financija Republike Hrvatske KLASA: 421-01/21-01/36, URBROJ: 513-06-02-21-2 od 30. studenog 2021. godine, Župan Istarske županije dana 28. prosinca 2021. godine, donosi

Odluku
o dodjeli pojedinačnih državnih potpora
u 2022. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu
- Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Preuzmite Odluku u pdf formatu: