Akti župana - prosinac 2021.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave dara u naravi za zaposlenike Istarske županije
 2. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva PLINARA d.o.o.
 3. Plan upravljanja pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2022. godinu
 4. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku usluge čišćenja poslovnih prostorija
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude U postupku jednostavne nabave za sanaciju klizišta na Parenazni – Kranceti
 6. Odluka o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno na sklapanje Aneksa Ugovora o održavanju i opremanju trafostanice
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu zbrinjavanja i liječenja napuštenih i izgubljenih životinja
 8. Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Doma za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj 
 9. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana
 10. Zaključak o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno za podnošenje prijave na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku školskog odbora Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić
 12. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 13. Odluka o davanju suglasnosti Domu za starije osobe Alfredo Štiglić Pula na sklapanje ugovora o nabavi građevinsko obrtničkih radova na uređenju dnevnog boravka sa senzornom sobom
 14. Odluka o razrješenju postojeće i imenovanju nove predstavnice osnivača Grada Pule u Upravno vijeće Ustanove Zaštitna radionica Tekop Nova Pula – Officina per la tutela Tekop Nova Pola
 15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave uredskog namještaja za Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije
 16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Osmišljavanje i snimanje video uratka za promociju rada hitnih službi u sklopu EU projekta FIRESPILL“
 17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Nabava promidžbenog materijala u sklopu projekta Adri.SmArtFish“
 18. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Gortana Žminj
 19. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula
 20. Odluka o XII. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Tisak brošure Istra ecoxperience“
 22. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: SEO optimizacija Internet stranica
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Prometni elaborat za Eurovelo 9“
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Nadogradnja Internet stranica“
 25. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 26. Odluka o izmjeni Odluke o broju i visini stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2021./2022.
 27. Zaključak o financiranju troškova prehrane organizirane karantenehttps://www.istra-istria.hr/media/filer_public/45/8e/458ea854-8cef-4e5d-97bd-3e791d9d7bfc/12-55.pdf
 28. Zaključak o financiranju troškova smještaja organizirane karantene
 29. Zaključak o prihvaćanju ocjene o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2021. godinu
 30. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2021./2022.
 31. Zaključak o dodjeli financijske pomoći Općini Lanišće
 32. Zaključak o dodjeli financijske pomoći Općini Lupoglav
 33. Odluka o dodjeli stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2021./2022
 34. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) Lučke uprave Poreč
 35. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) Lučke uprave Pula
 36. Odluka o objavi javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2022. godinu
 37. Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Doma za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova
 38. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1 za ustupanje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije
 39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu održavanja sustava Upravljanje ljudskim potencijalima za 2022. godinu
 40. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj- Rovigno
 41. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu organizacije konferencije pod nazivom Hrvatska kao dio eurozone
 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge stručnjaka za tehničku podršku e-Škole
 43. Odluka o donošenju Godišnjeg plana javnih natječaja/poziva i drugih programa financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu
 44. Izmjena zaključka o odobrenju subvencija kamate u Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 45. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za „Tematska oprema rasvjetnih tijela za posjetiteljski centar Kuće istarskih kaštela u okviru projekta TAKE IT SLOW“
 46. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga čišćenja poslovnih prostorija
 47. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora za radove na izgradnji luke otvorene za javni promet Santa Marina – ribarski dio
 48. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana
 49. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre
 50. Odluka o XIII. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini
 51. Zaključak o prihvaćanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“
 52. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2022. godinu Javne ustanove „Natura Histrica“
 53. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2022. godinu
 54. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2022. godinu
 55. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove "Natura Histrica" za 2022. godinu i projekcije za 2023.-2024. godinu
 56. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“
 57. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva