Grad Pula - Odluka o izradi XII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Temeljem članaka 86., 89. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), čl. 59. st.2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 67/23), članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21) te Mišljenja Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije KLASA: 351-03/23-01/165, URBROJ: 2163-08-02/6-23-02, Gradsko vijeće Grada Pula-Pola na sjednici održanoj dana 11. listopada 2023. godine, donosi

O D L U K U
o izradi XII. Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Preuzmite Odluku u pdf formatu: