Akti župana - srpanj 2023.

 1. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva  za radove na adaptaciji prostora Gospodarske škole Buje
 2. Odluka o prihvaćanju Prijedloga aneksa Ugovora za projektnu dokumentaciju energetske obnove i adaptacije školske zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica
 3. Rješenje o odobravanju revizije lovnogospodarske osnove za Zajedničko otvoreno lovište „Kontija“
 4. Zaključak o imenovanju osoba za praćenje provedbe Ugovora o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu upravljanja Sustavom javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka
 6. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave uređaja za klimatizaciju za potrebe Istarske županije
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za potrebe projekta izgradnje nove upravne zgrade u Puli
 9. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora OŠ Vladimira Nazora Potpićan
 10. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu evidentiranja dolaska na rad i odlaska s rada i izlazaka u tijeku radnog vremena službenika i namještenika Istarske županije
 11. Odluka o imenovanju člana Lokalnog kriznog stožera za suzbijanje Afričke svinjske kuge 
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu provedbe i savjetovanja u području javne nabave za predmete kapitalnih ulaganja u Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
 13. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave uredske opreme i sadržaja za potrebe Istarske županije
 14. Pravilnik o postupku obrade zahtjeva ispitanika za uvid u osobne podatke
 15. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme za ravnateljicu Muzeja suvremene umjetnosti Istre
 16. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za radove na izgradnji školske zgrade Talijanske osnovne škole Novigrad
 17. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu i postavljanje četiri solarne elektrane u sklopu projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju (Dobra energija SEET)“ –Talijanska srednja škola „Dante Alighieri“ – sportska dvorana
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu i postavljanje četiri solarne elektrane u sklopu projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju (Dobra energija SEET)“ - Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu – sportska dvorana
 19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu i postavljanje četiri solarne elektrane u sklopu projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju (Dobra energija SEET)“ Vodnjan - Osnovna škola
 20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu i postavljanje četiri solarne elektrane u sklopu projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju (Dobra energija SEET)“ – Industrijsko – obrtnička škola Pula
 21. Odluka o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije na sklapanje ugovora o nabavi dva medicinska automobila
 22. Odluka o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno na sklapanje ugovora za adaptaciju pratećih prostorija operacijske sale u glavnoj bolničkoj zgradi 
 23. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2023. godinu
 24. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu naftnih derivata na benzinskim postajama
 25. Odluka o rashodu dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine na dan 30. lipnja 2023. godine
 26. Odluka o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj na sklapanje Aneksa Ugovoru o adaptaciji operacijske sale u glavnoj bolničkoj zgradi 
 27. Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o jednostavnoj nabavi dezinfekcijskih sredstava i sredstava za čišćenje za potrebe Istarske županije
 28. Zaključak o II. izmjeni Zaključka o imenovanju projektnog tima za implementaciju projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“
 29. Odluka o sufinanciranju organiziranja i provođenja mjera zdravstvene zaštite za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima tijekom turističke sezone 2023. godine na području Istarske županije
 30. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. aneksa ugovora o jednostavnoj nabavi za usluge tehničkog i stručnog savjetovanja u pripremnoj fazi realizacije projekta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
 31. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izradu studije utjecaja turizma na Istarsku županiju
 32. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
 33. Odluka o naknadi za rad članovima Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije „Natura Histrica“
 34. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine
 35. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu upravljanja Sustavom javnog navodnjavanja Valtura
 36. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području IŽ za 2023. godinu
 37. Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe Skupštine istarske županije
 38. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela župana
 39. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije
 40. Odluka  o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora SŠ Mate Blažine Labin
 41. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku ŠO Talijanske osnovne škole Novigrad