Objava biračima - izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina

Upravni odjel za opću upravu
i imovinsko-pravne poslove
Assessorato amministrazione generale
e affari giuridico-patrimoniali
Odsjek za opće poslove, matičarstvo
i osobna stanja građana
Sezione affari generali, anagrafe e stato civile
KLASA/CLASSE: 013-01/24-01/4
URBROJ/N:PROT: 2163-24-03/3-24-2
Pula – Pola, 06. svibnja 2024.

O B J A V A     B I R A Č I M A

Preuzmitre Objavu u pdf formatu: