Akti župana - travanj 2024.

 1. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju za 2024. godinu
 2. Zaključak o davanju suglasnost na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Natura Histrica“ za 2023. godinu
 3. Zaključak o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za osobe s intelektualnim teškoćama u 2024. godini
 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu prijevoza, seljenja i slaganja arhivske građe te usluge preseljenja uredskog namještaja za potrebe Istarske županije
 5. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti 
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu voditelja projekta dogradnje i rekonstrukcije Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
 7. Odluka o visini naknade za obavljanje studentskih poslova i zarade povremenog učeničkog rada
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu redovnog i izvanrednog održavanja vozila u vlasništvu Istarske županije
 9. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Umag-Novigrad na Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2023. godinu
 10. Rješenje o imenovanju članice Školskog odbora Srednje škole Buzet
 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu računalne potpore, odnosno održavanja web stranica za potrebe Istarske županije
 12. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa Ugovora o jednostavnoj nabavi za izmjenu projektne dokumentacije glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
 13. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa JLS, znanstveno-obrazovnih i istraživačkih institucija, turističkih zajednica, zadružnih asocijacija, strukovnih komora i komorskih udruženja, gospodarsko-interesnih udruženja, agencija u poljoprivredi i ustanova iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva
 14. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja za potrebe Istarske županije
 15. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Umag – Novigrad na I. izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka i Financijskog plana za 2024. godinu
 16. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2023. godinu
 17. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za talijansku nacionalnu autohtonu zajednicu, nacionalne manjine i mlade Istarske županije za 2024. godinu
 18. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Poreč 
 19. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rovinj
 20. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rabac
 21. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Umag-Novigrad 
 22. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Financijskog izvješća javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“ za 2023. godinu
 23. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“ za 2023. godinu
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za edukacije vezane uz razvoj kompetencija učitelja u prepoznavanju, poticanju i vrednovanju darovitih učenika
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu uređenja okoliša za potrebe Istarske županije
 26. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku izvođenje radova adaptacije prostora dijela suterena Društvenog centra Pula
 27. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Ugovora za izvođenje radova izvanrednog održavanja lokalne ceste LC 50051, most Antonci – Ponte Porton
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za edukaciju ugostitelja
 29. Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2024. godinu
 30. Odluka o prihvaćanju prijedloga II. i III. aneksa ugovora o javnoj nabavi i postavljanju solarnih elektrana u sklopu projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“ 
 31. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“  za 2023. godinu
 32. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa ugovora o jednostavnoj nabavi prehrambenih proizvoda za potrebe čajne kuhinje
 33. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije za 2023. godinu
 34. Pravilnik o dodjeli kapitalnih potpora jedinicama lokalne samouprave u cilju poticanja ravnomjernog razvitka na području Istarske županije
 35. Odluka o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2024. godini
 36. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o zaštitarskim uslugama
 37. Odluka o visini novčanog dijela „Nagrade Krasna zemljo“ u 2024. godini
 38. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu tehničkog i stručnog savjetovanja u provođenju EU projekta rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade Osnovne škole Svetvinčenat
 39. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Istarskih ljekarni
 40. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije za 2024. godinu
 41. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Umag- Novigrad 
 42. Naputak o postupanju u predmetima nabave i predmetima praćenja izvršenja nabave Istarske županije
 43. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa Ugovora za uslugu „Voditelj projekta rekonstrukcije i adaptacije Depandanse doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula“
 44. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnina - k.o. Novi Labin
 45. Izmjena i dopuna odluke o provedbi mjere 1.1.1. (Sufinanciranje troškova stanovanja)
 46. Odluka o razrješenju privremene ravnateljice ustanove Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije 
 47. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za upravljanje arhivskim i registraturnim gradivom
 48. Zaključak o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2024. godini za domove za starije osobe
 49. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije za 2023. godinu
 50. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Rabac na Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2023. godinu
 51. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2023. godinu
 52. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljane zaštićenim dijelovima prirode Istarske županije - „Natura Histrica“
 53. II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2024. godinu
 54. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za grafičke usluge
 55. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku pružanja usluge čišćenja morskog okoliša kod iznenadnih onečišćenja mora plovilom čistačem
 56. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kapitalnih potpora jedinicama lokalne samouprave u cilju poticanja ravnomjernog razvitka na području Istarske županije za 2024. godinu
 57. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte male vrijednosti u 2024. godini
 58. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2024. godinu
 59. Rješenje o određivanju predstavnika Istarske županije u Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za izdavanje licencija za obavljanje agencijske djelatnosti
 60. Rješenje o određivanju predstavnika Istarske županije u Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za izdavanje licencija za obavljanje agencijske djelatnosti
 61. Odluka o provedbi mjere 1.1.3. (Jednokratna naknada za kupnju prvog stana ili kupnju/izgradnju kuće)
 62. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za telekomunikacijske usluge prijenosa podataka, pristupa internetu i fiksne telefonije za potrebe Istarske županije
 63. Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2024. godini
 64. II. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Upravna tijela Istarske županije za 2024. godinu
 65. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za turizam Istarske županije u 2024. godini