Akti župana - ožujak 2024.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Rabac na Godišnji program rada i plan razvoja luka i Financijski plan za 2024. godinu
 2. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Rovinj na Godišnji program rada i plan razvoja luka i Financijski plan za 2024. godinu
 3. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Umag – Novigrad na Godišnji program rada i plan razvoja luka i Financijski plan za 2024. godinu
 4. Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije
 5. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Marčana
 6. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije za 2024. godinu
 7. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije
 8. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rovinj o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika
 9. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu
 10. Odluka o oročavanju slobodnih novčanih sredstava kod poslovne banke Erste&steiermarkische bank d.d. Rijeka
 11. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi građenja, održavanja i rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava - izgradnja kanalizacijskog sustava Raša (naselje Raša i Krapanj)
 12. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2024. godinu Javne ustanove „Natura Histrica“ – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije
 13. Odluka o davanju na privremenu uporabu nekretnine za potrebe privremenog smještaja djece i uprave Centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović, Pula
 14. Rješenje o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje/sufinanciranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2024. godinu
 15. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za evaluaciju projektnih prijedloga dostavljenih u okviru Poziva na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira prihvatljivih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe teritorijalne strategije za područje otoka Istarske županije
 16. I. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2024. godinu
 17. Zaključak o donošenju programa poticanja turističkih manifestacija u 2024. godini i objavi javnoga poziva za dodjelu potpora
 18. Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja s osnova županijskih poreza, kamata i troškova ovrhe na dan 01. siječnja 2024. godine
 19. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine
 20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izvršne produkcije nastupa na sajmu ProWein Dusseldorf
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za pranje i čišćenje službenih vozila Istarske županije
 22. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za geodetske usluge evidentiranja brane sustava navodnjavanja Valtura
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izradu i izdavanje priloga „QUI REGIONE“ u dnevnim novinama na talijanskom jeziku
 24. Zaključak o davanju suglasnosti strukovnoj školi Eugena Kumičića Rovinj za ishođenje građevinske dozvole radi rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene
 25. Odluka o dodjeli Zahvalnice Istarske županije Kulturno umjetničkom društvu "Lino Mariani"
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora opremanja Depadanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić 
 27. Odluka o provođenju postupka zajedničke javne nabave za uslugu održavanja i popravka osobnih računala i periferne opreme, aktivne i pasivne mrežne opreme i poslužitelja u ime i za račun naručitelja – ustanova i trgovačkih društava nad kojima je Istarska županija osnivač i/ili vlasnik i s njom povezanih pravnih osoba
 28. Odluka o ispravci Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluga stručnog nadzora opremanja Depadanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić
 29. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavi i imenovanju članova Radne skupine/otočnog partnerstva za izradu Teritorijalne strategije razvoja otoka Istarske županije kao dodatka Planu razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine
 30. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za radove na zamjeni podloge u sportskoj dvorani Stoja Pula
 31. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za radove na dogradnji Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula
 32. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnina - k.o. Umag 
 33. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za vrednovanje i ocjenjivanje prijava po Javnom pozivu za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i igranih filmova u 2024. godini
 34. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge čišćenja, servisiranja i održavanja klima uređaja za potrebe Istarske županije
 35. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku zajedničke javne nabave usluge održavanja i popravka osobnih računala i periferne opreme, aktivne i pasivne mrežne opreme i poslužitelja
 36. Odluka o III. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2024. godini
 37. Odluka o rashodu dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine na dan 13.03.2024. godine
 38. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
 39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu organizacije konferencije s temom Green Istria 2030. – Željeznice u Istri 
 40. Odluka o dodjeli Zahvalnice Istarske županije Davoru Šišoviću
 41. Odluka o utvrđivanju uobičajenih mjera za sprječavanje štete od divljači na području Istarske županije za lovnu godinu 2024. / 2025.
 42. Odluka o dodjeli Zahvalnice Istarske županije prof. dr. sc. Miroslavu Bertoši
 43. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine
 44. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za proračun i financije za 2023. godinu
 45. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2024. godinu
 46. Odluka o izmjenama Godišnjeg plana javnih natječaja/poziva i drugih programa financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu
 47. Zaključak o dodjeli namjenskih sredstava za provedbu programa „Edukacije za privatni sektor“
 48. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za opremu tehničke zaštite Centra za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma - KLIK Pula
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za zaštićene obrasce i tiskanice državnih matica
 50. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije
 51. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja
 52. Odluka o davanju suglasnosti Istarskim domovima zdravlja na sklapanje okvirnog sporazuma i ugovora o nabavi najma vozila na temelju okvirnog sporazuma
 53. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave izvedbenog projekta i troškovnika – rekonstrukcije višestambene zgrade za medicinsko osoblje – Pula
 54. Odluka o dodjeli Zahvalnice Istarske županije Zavičajnom muzeju Poreštine 
 55. Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2023./2024.
 56. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2024. godinu
 57. Odluka o dodjeli Zahvalnice Istarske županije tvrtki Valamar Riviera d.d.
 58. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Istarske županije za 2024. godinu namijenjenih za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije
 59. Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udruzi INSTITUT PULA koja provodi uslugu od posebnog značaja za Istarsku županiju za 2024. godinu
 60. Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Udruzi za razvoj i širenje usluga u zajednici, borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti AjA koja provodi uslugu od posebnog značaja za Istarsku županiju za 2024. godinu
 61. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u prioritetnom području odgoja, obrazovanja, tehničke kulture, znanosti i sporta
 62. Odluka o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
 63. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu stručnjaka za tehničku podršku e-Škole za 2024. godinu