Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13,16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije donosi

ZAKLJUČAK
o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2020. godinu

Preuzmite Zaključak u pdf formatu: