Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2021. godini za zaštitnu radionicu Tekop Novu - ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst i 10/20) te Mišljenja Ministarstva financija Republike Hrvatske KLASA: 421-01/20-01/41, URBROJ: 513-06-02-20-2 od 24. studenog 2020. godine, Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 23. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU
O DODJELI POJEDINAČNIH DRŽAVNIH POTPORA
U 2021. GODINI ZA ZAŠTITNU RADIONICU TEKOP NOVU
- USTANOVU ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Preuzmite odluku u pdf formatu: