Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2021. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20);; članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 i 10/20), članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/2017), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana 20. travnja 2021. godine donosi

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2021. godinu

Preuzmite Odluku u PDF formatu: