Sadržaj ŽRS-a do 2020. godine

U rujnu 2015. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je nove Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14).

Sukladno uputama obrađene cjeline u novom ŽRS-u do 2020. godine su sljedeće:

 • Analiza stanja - Sažetak (Podcjeline; Društvo, Gospodarstvo, Stanje u prostoru/okolišu i Institucionalni kontekst);
 • Rezultati provođenja prijašnjih strategija;
 • Prepoznavanje razvojnih potreba i potencijala;
 • Strateški okvir (Podcjeline: Vizija, Ciljevi, Razvojni prioriteti i mjere);
 • Politika županije prema teritorijalnom i urbanom razvoju;
 • Provedba (Podcjeline: Financijski okvir za provedbu strategije, Provedbeni mehanizmi, Strateški projekti županije);
 • Praćenje i vrednovanje strategije
 • Županijsko partnerstvo
 • Horizontalna načela
 • Izvješće o provedenom prethodnom vrednovanju

Kao prilog ŽRS-u u izradi je sukladno Smjernicama i Akcijski plan za razdoblje od tri godine, koji predstavlja provedbeni dokument koji služi za operacionalizaciju i provedbu ŽRS-a, a omogućuje cjelovit pregled, strukturu te razradu svih aktivnosti, programa i projekata  potrebnih za provedbu ŽRS-a u određenom razdoblju. AP je podloga za sustavnu kontrolu i nadzor provedbe i time postaje alat za razvojno upravljanje.

ŽRS je posebno važan dokument za budući razvoj Istarske županije jer:

 • donosi dogovorom utvrđenu viziju, strateške ciljeve, prioritete, mjere i projekte za cijelu županiju, te kao takav predstavlja dugoročan, ali prilagodljiv okvir za pojedinačne razvojne projekte kojima se razvoj u konačnici ostvaruje;
 • daje osnovu za usmjeravanje i rangiranje razvojnih projekata županije, gradova i općina;
 • stvara preduvjete da se razvojni projekti koji su usuglašeni s ŽRS-om kandidiraju za financiranje sredstvima EU, ministarstava i fondova RH, županijskim, privatnim sredstvima itd.;
 • omogućuje lakše povezivanje razvojnih projekata županije, gradova i općina i njihovu učinkovitiju provedbu;
 • pridonosi jačanju međužupanijske, prekogranične i međuregionalne suradnje u provedbi zajedničkih projekata;
 • uspostavlja partnerski odnos svih dionika- od javnog i privatnog sektora do civilnog društva i svih građana;
 • daje osnovu za privlačenje ulagača, domaćih i stranih.